Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022

Na postawie art. 14 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 

L.p.

Zakres działania

Realizujący  zadanie wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1.

Powołanie Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności oraz przekazanie informacji do publicznej wiadomości

Burmistrz Połczyna-Zdroju

Wydanie zarządzenia na podstawie art. 14 ustawy

Wykonano – Zarządzenie Nr 101/W/2020 Burmistrza Połczyna-Zdroju z dnia 09.09.2020 roku

2.

Zgłoszenie danych Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Koordynator Przewodniczący Zespołu - Ryszard Lulek;

Członek Zespołu - Marcin Bieńkowski

Burmistrz Połczyna-Zdroju

Pismo z dnia 02.10.2020 roku

Wykonano

3.

Przegląd obiektów w jednostkach organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności

1) Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju

2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju

3) Szkoła Podstawowa nr 1 w Połczynie-Zdroju

4) Szkoła Podstawowa nr 2 w Połczynie-Zdroju

5) Szkoła Podstawowa w Redle

6) Szkoła Podstawowa w Bolkowie

7) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Połczynie-Zdroju

8) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Połczynie-Zdroju

9) Przedszkole Samorządowe w Redle

10) Referat Komunalny i Ochrony Środowiska w/m 

Pisemne informacje o wynikach przeglądów; konsultacje z kierownikami jednostek i ich przedstawicielami

Wykonano

4.

Analiza dostępności architektonicznej budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju

Koordynator oraz Zespół ds. dostępności

Sporządzenie deklaracji dostępności i umieszczenie jej w BIP Urzędu

Wykonano

5.

Wykonanie audytów dostępności architektonicznej

Podmiot zewnętrzny na zlecenie Gminy Połczyn-Zdrój

Pisemne audyty dostępności architektonicznej, zawierające analizę stanu istniejącego i wskazanie sposobów poprawy zapewnienia dostępności

Wykonano

6.

Dokonanie diagnozy dostępności architektonicznej oraz dostępności alternatywnej Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju oraz obiektów użyteczności publicznej organizacyjnych    

Koordynator oraz Zespół ds. dostępności w porozumieniu z Burmistrzem Połczyna-Zdroju oraz kierownikami jednostek organizacyjnych

Przeprowadzenie stosownych konsultacji i analiz

Wykonano

7.

Monitorowanie działalności podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator oraz Zespół ds. dostępności wraz z kierownikami jednostek organizacyjnych

Przesyłanie możliwymi środkami komunikacji niezbędnych informacji oraz prowadzenie bezpośrednich spotkań

Na bieżąco

8.

Sporządzenie Raportów o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego i przekazanie danych do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Koordynator oraz Zespół ds. dostępności upoważnieniu przez Burmistrza Połczyna-Zdroju przedstawiciele jednostek organizacyjnych.

Przekazanie w formie elektronicznej Raportów o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Wykonano do 31.03.2021 r.

Kolejne raporty co 4 lata

9.

Sporządzenie szczegółowego planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w roku 2022 i podjęcie stosownych działań, obejmującego obiekty:

1) Siedziba Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju

2) Szkoła Podstawowa nr 2 i Przedszkole Samorządowe nr 1 w Połczynie-Zdroju

3) Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju – budynek przy ulicy Wojska Polskiego 54

Koordynator oraz Zespół ds. dostępności w porozumieniu z Burmistrzem Połczyna-Zdroju

Realizacja robót budowlanych oraz działań techniczno-organizacyjnych przez Gminę Połczyn-Zdrój

31.12.2022 r.

10.

Przedstawienie Burmistrzowi Połczyna-Zdroju bieżącej informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych działań

Koordynator oraz Zespół ds. dostępności  i kierownicy jednostek organizacyjnych

Przedstawianie półrocznej informacji ze stanu realizacji planu działania

W terminach:

30 czerwca,

31 grudnia,

danego roku kalendarzowego

Opracowano dnia 26 października 2021 roku

Koordynator Przewodniczący Zespołu    - Ryszard Lulek

Członek Zespołu                                       - Marcin Bieńkowski

BURMISTRZ

Sebastian Witek