Data publikacji
Mieszkańcy

Będzie ponad 1,5 tysiąca godzin opieki wytchnieniowej

MGOPS W POŁCZYNIE-ZDROJU

Już po raz piąty 14.03.2023 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 r., który jest finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Usługa opieki wytchnieniowej stwarza możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy przy sprawowaniu opieki nad ww. osobami. Służy również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Otrzymane dofinansowanie to 62.424,00 zł, w ramach którego zostanie zrealizowane 1.530 godzin usług opieki wytchnieniowej.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Gmina Połczyn-Zdrój realizować będzie zadanie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Osiem dorosłych osób niepełnosprawnych oraz jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzyma nieodpłatne wsparcie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higieniczno- sanitarnej, pielęgnacji zleconej przez lekarza oraz pomocy w podtrzymaniu kondycji psychofizycznej.

MGOPS w Połczynie-Zdroju

 

Najczęściej czytane

Szwajcaria Połczyńska w okolicach Połczyna-Zdroju przypomina tereny górskie
Data publikacji:
Powierzchnia gminy Połczyn-Zdrój w około 37% pokryta jest lasami, w których znaczną część stanowią siedliska buka pomorskiego o wysokich walorach estetyczno-krajobrazowych.  Powierzchnia lasów ogółem…
więcej informacji
PLAKAT
Data publikacji:
W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy…
więcej informacji
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
więcej informacji