Data publikacji
Mieszkańcy

Będzie asystent dla niepełnosprawnych. Pula opieki to prawie 2,5 tysiąca godzin!

Przekazanie umów na OW, AOON

Po raz pierwszy 14.03.2023 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim  na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Otrzymane dofinansowanie to 127.387,80 zł. W jego ramach zostanie zrealizowane 2.466 godzin usług asystentury osobistej osoby niepełnosprawnej oraz zwrot kosztów przejazdu, zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne ect. dla asystentów.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są dwie grupy.
Pierwsza z nich to dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Drugą grupą objęta wsparciem są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa), zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Gmina Połczyn-Zdrój realizować będzie zadanie dla 7 osób niepełnosprawnych w tym: 2 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 4 osób posiadających  orzeczenie o  znacznym stopniem niepełnosprawności, 1 osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Zakres usługi asystenckiej jest ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby – zgodnie z wypełnioną przez uczestnika kartą zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej, a osoba asystenta będzie kierowała realizacją świadczonych dla niej usług.
Usługi asystencji osobistej mają na celu wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. W znacznym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do ich potrzeb. Przyczynią się do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i innych wskazanych przez daną osobę objętą asystenturą.
7 uczestników programu  wskazało własnych asystentów, z którymi zostanie zawarta umowa zlecenia na czas realizacji Programu, którzy zostali objęci ubezpieczeniem OC i NNW.

Przekazanie umów na OW, AOON

 

Najczęściej czytane

Szwajcaria Połczyńska w okolicach Połczyna-Zdroju przypomina tereny górskie
Data publikacji:
Powierzchnia gminy Połczyn-Zdrój w około 37% pokryta jest lasami, w których znaczną część stanowią siedliska buka pomorskiego o wysokich walorach estetyczno-krajobrazowych.  Powierzchnia lasów ogółem…
więcej informacji
PLAKAT
Data publikacji:
W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy…
więcej informacji
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Data publikacji:
  • Mieszkańcy
więcej informacji