Ochrona Środowiska

 

  Ochrona wód

  Przydomowe oczyszczalnie ścieków

  Udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

  Właściwość miejscowa: 
  Teren gminy Połczyn-Zdrój, gdzie brak jest publicznej sieci kanalizacji sanitarnej lub nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej.

  Kogo dotyczy: Osoby fizyczne. 

  Czas realizacji: Rozpatrywanie według kolejności zgłoszeń - nie rzadziej niż raz na miesiąc, do momentu wyczerpania środków finansowych przewidzianych na udzielenie dotacji w danym roku. Wypłata środków w terminie 30 dni od przedłożenia dokumentów rozliczeniowych przez wnioskodawcę i sporządzenia protokołu odbioru oczyszczalni przez komisję powołaną przez Burmistrza Połczyna-Zdroju, nie później jednak niż do końca grudnia danego roku budżetowego.

  Wymagane dokumenty:

  • Wniosek z wymaganymi dokumentami;
   1. Mapa terenu z zaznaczeniem nieruchomości będącej przedmiotem wniosku; 
   2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, lub zgoda właściciela nieruchomości na realizacje inwestycji, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem; 
   3. W przypadku istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę - pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ albo w przypadku istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do  7,5 m3 na dobę - kopia zgłoszenia zamiaru budowy potwierdzona przez właściwy organ z adnotacją o braku sprzeciwu; 
   4. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 5,0 m3 na dobę.

  Wysokość dofinansowania: Podstawą udzielenia dofinansowania będą udokumentowane  koszty inwestycji (faktury, rachunki). Wysokość dofinansowania wynosi 60% jednak nie więcej niż 5.000 zł

  Opłaty:  Brak.

  Tryb odwoławczy:

  Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie. Osoba fizyczna może odwołać się na podstawie art. 3  par. 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Szczecinie, w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma o nie przyznaniu dotacji.

  Podstawy prawne: 

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439);
  • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Połczyn-Zdrój przyjęty Uchwałą Nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11.08.2016 r. poz. 3252) zmieniony Uchwałą Nr XLV/442/2017 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24.01.2018 r., poz. 522), Uchwałą Nr V/69/2019 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 22 stycznia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19.02.2019 r., poz. 1030) oraz Uchwałą Nr XXVI/296/2020 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 24 czerwca 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.07.2020 r., poz. 3484);
  • Uchwała Nr LI/458/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/353/2017 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 maja 2017 r.; 

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój, parter (pon. w godz. 7.15 - 16.15, wt.-czw. w godz. 7.15 - 15.15, pt. w godz. 7.15 - 14.15)   

  lub  przesłać pocztą na adres:

  Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
  Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój 

  Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Połczyn-Zdrój.

  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością do realizacji przedsięwzięcia związanego z udzieleniem dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Połczyn-Zdrój.

  Klauzula informacyjna.

   

  Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

  Podstawa prawna:
  •    art. 152, 153, 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);
  •    §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1510);
  •    §11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);
  •    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.);
  •    ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.) art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz część I pkt. 13 załącznika do ustawy.
  Zgłoszenie do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia (przydomowa oczyszczalnia ścieków):
  Zgodnie z przepisami prawa istnieje obowiązek dokonania zgłoszenie instalacji, która może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z której emisja nie wymaga uzyskiwania pozwolenia. Tego typu zgłoszenia należy dokonać w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Rodzaje instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1510).
  Do rozpoczęcia eksploatacji nowej lub zmodernizowanej instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
  W przypadku indywidualnych oczyszczalni ścieków zgłaszanych w ramach zwykłego korzystania z wód właściwym organem jest burmistrz.
  Kary: Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) karze grzywny podlega właściciel nieruchomości który:
  •    nie dopełni obowiązku zgłoszenia informacji o rozpoczęciu eksploatacji nowej lub zmodernizowanej przydomowej oczyszczalni ścieków;
  •    eksploatuje instalację przydomowej oczyszczalni ścieków niezgodnie ze złożoną informacją;
  •    eksploatuje instalację przydomowej oczyszczalni ścieków pomimo wniesienia przez Burmistrza Połczyna-Zdroju sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4 POŚ;
  •    rozpoczyna eksploatację instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, chyba że wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;
  •    narusza warunki decyzji, o której mowa w art. 154 ust. 1, określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 POŚ.
  Orzekanie ww. sprawach następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
  Miejsce złożenia dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój.
  Dodatkowych informacji udziela: Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój, II piętro, pokój nr 106, tel. 94 36 66 115
  w godzinach pracy:
  poniedziałek,: 7.15 - 16.15
  wtorek środa, czwartek: 7.15 – 15.15
  piątek: 7.15 – 14.15
  Wymagane dokumenty:
  Zgłoszenie powinno zawierać:
  •    oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  •    adres na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  •    rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
  •    czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
  •    wielkość i rodzaj emisji;
  •    opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
  •    informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

  Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni (zgłoszenie uznaje się za przyjęte, jeśli 30 dni od daty zgłoszenia Burmistrz Połczyna-Zdroju nie wniesie sprzeciwu).
  Sposób załatwienia sprawy: Wpis do rejestru ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków lub w przypadku sprzeciwu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, wydanie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do tut. Urzędu.
  Opłata skarbowa:120,00 zł - opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska    zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko. Zwolnione z opłaty jest zgłoszenie eksploatacji przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowanej w związku z zabudową mieszkaniową.
  17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
  Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.
  Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju 63 1020 2847 0000 1502 0009 5976 podając tytuł opłaty.
  Tryb odwoławczy: W przypadku wniesienia przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Połczyna-Zdroju w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  Dodatkowe informacje
  •    Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
  •    Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy oczyszczone ścieki odprowadzane są do wód lub do ziemi na grunt stanowiący własność eksploatującego.
  •    Przydomową oczyszczalnię ścieków nie można wybudować na terenach objętych siecią kanalizacyjną (obowiązkiem jest przyłączenie domu do kanalizacji sanitarnej), chyba, że przepisy stanowią inaczej.
  •    Na obszarach nieskanalizowanych możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  •    Właściciel nieruchomości, na terenie której będzie eksploatowana oczyszczalnia jest obowiązany do dokonania jej zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska przed rozpoczęciem eksploatacji.
  •    Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
  •    Oczyszczalnię, która wymaga zgłoszenia, a jest już eksploatowana należy zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
  •    Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych w zgłoszeniu. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.
  •    W przypadku naruszenia warunków eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków organ właściwy może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie.
  •    Gdy eksploatacja oczyszczalni nie zostanie zgłoszona, organ ma prawo nałożyć na eksploatującego karę grzywny.
  Uwaga:
  Ścieki odprowadzane za pośrednictwem zgłaszanej oczyszczalni ścieków muszą spełniać warunki określone w §11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

  Zgłoszenie eksplotacji przydomowej
   

  Oświadczenie zgłaszającego instalację

  Oświadczenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

   

   

  Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

  Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych: 

  Właściwość miejscowa: Teren Miasta i Gminy 

  Kogo dotyczy: Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

  Czas realizacji: Zgodnie z KPA - do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż dwa miesiące od wszczęcia postępowania administracyjnego. 

  Wymagane dokumenty:
  •    Wniosek z wymaganymi dokumentami;
  •    1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem); 
  •    2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną; 
  •    3. Dokument potwierdzający prawo do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną przedsiębiorstwa dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów (np.: akt własności, umowa dzierżawy najmu, wypis z księgi wieczystej) kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem; 
  •    4. W przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji na terenie bazy technicznej przedsiębiorstwa – dokumentacja potwierdzająca możliwość mycia i dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem); 
  •    5. Kserokopia/e dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu/ów asenizacyjnego/ych (poświadczona za zgodność z oryginałem); 
  •    6. Zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości podatkowych; 
  •    7. Zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; 
  •    8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej; 
  •    9. Dokumentacja potwierdzająca posiadanie oznakowanego taboru samochodowego
  •    *Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

  Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wnioskodawca dołącza oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową za pełnomocnictwo. 
  Opłaty: 107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 

  Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 53,50 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.). 
  Za wygaszenie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.). 
  W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł. 
  Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

   Podstawy prawne: 
  •    Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439);
  •    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 939);
  •    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617);
  •    Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Połczyn-Zdrój przyjęty Uchwałą Nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11.08.2016 r. poz. 3252) zmieniony Uchwałą Nr XLV/442/2017 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 21 grudnia 2017 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24.01.2018 r., poz. 522), Uchwałą Nr V/69/2019 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 22 stycznia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19.02.2019 r., poz. 1030) oraz Uchwałą Nr XXVI/296/2020 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 24 czerwca 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.07.2020 r., poz. 3484);
  •    Uchwała Nr XII/98/2011 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju  z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 
  •    Uchwała Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 18 grudnia  2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania, transportu i oczyszczania nieczystości ciekłych ze  zbiorników bezodpływowych zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/465/2018 r. Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 lutego 2018 r. ;
   

  Miejsce złożenia dokumentów: Dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój, parter (pon. w godz. 7.15 - 16.15, wt.-czw. w godz. 7.15 - 15.15, pt. w godz. 7.15 - 14.15)   

  lub  przesłać pocztą na adres:

  Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
  Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój 

  Formularze elektroniczne: Brak formularzy elektronicznych. 
  Formularze i dokumenty do pobrania: 
  Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu. 

  Wniosek opróżnianie zbiorników

  Klauzula informacyjna

  Oświadczenie do wniosku o opróżnianie zbiorników

   

  Studnie

  Udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na budowę studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa 

  Właściwość miejscowa: 
  Teren gminy Połczyn-Zdrój, gdzie nie jest możliwe podłączenie budynku do sieci wodociągowej lub przyłączenie do takiej sieci jest ekonomicznie nieuzasadnione lub nie jest możliwy pobór wody z istniejącej, wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na danej nieruchomości.
  Kogo dotyczy: Osoby fizyczne. 

  Czas realizacji: Rozpatrywanie według kolejności zgłoszeń - do momentu wyczerpania środków finansowych przewidzianych na udzielenie dotacji w danym roku. Składanie wniosków do 30 września każdego roku. Wypłata środków po  przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych przez wnioskodawcę i sporządzeniu protokołu odbioru studni przez komisję powołaną przez Burmistrza Połczyna-Zdroju, nie później jednak niż do końca grudnia danego roku budżetowego.

  Wymagane dokumenty:

  • Wniosek z wymaganymi dokumentami;
   1. Mapa terenu z zaznaczeniem nieruchomości będącej przedmiotem wniosku; 
   2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, lub zgoda właściciela nieruchomości na realizacje inwestycji, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem; 
   3. Informacja o rodzaju montowanej studni wraz z danymi technicznymi; 
   4. Dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na budowie studni wierconej do Starosty Świdwińskiego;
   5. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ na budowę studni (jeśli dotyczy);
   6. Ekspertyza osoby z odpowiednimi uprawnieniami w przypadku braku możliwości remontu istniejącego ujęcia nadającego się do użytku.

  Wysokość dofinansowania: Podstawą udzielenia dofinansowania będą udokumentowane  koszty inwestycji (faktury, rachunki). Wysokość dofinansowania wynosi 10.000 zł

  Opłaty:  Brak.

  Tryb odwoławczy:

  Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie. Osoba fizyczna może odwołać się na podstawie art. 3  par. 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Szczecinie, w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma o nie przyznaniu dotacji.

  Podstawy prawne: 

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1219 ze zm.);
  • Uchwała Nr VIII/108/2019 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej; 

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój, parter (pon. w godz. 7.15 - 16.15, wt.-czw. w godz. 7.15 - 15.15, pt. w godz. 7.15 - 14.15)   

  lub  przesłać pocztą na adres:

  Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
  Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój 

  Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Połczyn-Zdrój.

  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością do realizacji przedsięwzięcia związanego z udzieleniem dotacji na budowę studni wierconej na terenie Gminy Połczyn-Zdrój.

  Klauzula informacyjna.

  Ewidencja zbiorników bezodpływowych - ważne linki

  Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Połczyn – Zdrój

  Klauzula informacyjna.

   

  Informacja dotycząca wilków

  W związku z możliwym występowaniem wilków na terenie gminy Połczyn-Zdrój informujemy o procedurach postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk, danych teleadresowych do zgłaszania szkód „wilkowych” oraz prezentujemy informacje ogólne o wilku.
  Dane teleadresowe do zgłaszania szkód „wilkowych” w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
  Kontakt: ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 201 tel. kom. 664423607
  e-mail: sekretariat [dot] szczecinat[2][1][0]rdos [dot] gov [dot] pl

  Poszkodowany po stwierdzeniu szkody wyrządzonej przez wilki dokonuje niezwłocznie jej zgłoszenia przez złożenie wniosku o odszkodowanie za szkodę, zwanego dalej „wnioskiem”, w postaci papierowej albo elektronicznej do regionalnego dyrektora ochrony środowiska,  a w przypadku szkody wyrządzonej na obszarze parku narodowego – do dyrektora parku narodowego.
  Zgłoszenia szkody można dokonać również przez złożenie wniosku telefonicznie podając następujące informacje:
  •adres zamieszkania poszkodowanego wraz z numerem telefonu kontaktowego,
  •lokalizacja powstałej szkody (powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numer ewidencyjny działki, odcinek drogi na której powstała szkoda), 
  •rodzaj szkody (gatunek zagryzionego zwierzęcia, kolizja komunikacyjna itd.) i liczbę, 
  •czas wyrządzenia szkody.
  Poszkodowany powinien zabezpieczyć ślady oraz inne dowody wskazujące na przyczynę lub okoliczności powstania szkody w miejscu jej wystąpienia i oczekiwać na przybycie pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, niedopuszczalne jest przenoszenie zagryzionych zwierząt. Nieprzestrzeganie tej zasady, powodujące zatarcie śladów, może skutkować nieuznaniem szkody, jako szkody wyrządzonej przez zwierzęta chronione.

  Link do strony umożliwiającej pobranie wniosku w wersji elektronicznej, zawierającej również informacje o wymaganiach formalnych dotyczących wniosku.

  W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska pod nr Tel. 943666131.

  Barszcz Sosnowskiego: Program usuwania

   

  Rejestr działalności regulowanej

  Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz ustawy z dnia 6 marca
  2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) i wymaga wpisu do rejestru.
  Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

  Wniosek powinien zawierać:
  - firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  - numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  - określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

  Efekt załatwienia sprawy
  Nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru/ o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;

  W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

  Właściwość miejscowa:
  Teren Miasta i Gminy

  Kogo dotyczy: Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

  Czas realizacji: 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

  Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

  Wymagane dokumenty:
  •    Wniosek o wpis do rejestru, zmianę danych w rejestrze lub wykreślenie wpisu z rejestru;
  •    1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  •    2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
  •    *Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  •    W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wnioskodawca dołącza oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową za pełnomocnictwo.
  Opłaty: Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

  Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

  W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.
  Tryb odwoławczy: Brak.
   Podstawy prawne:
  •    Ustawa z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439);
  •    Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.);
  •    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).
  Miejsce złożenia dokumentów: Dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój, parter (pon. w godz. 7.15 - 16.15, wt.-czw. w godz. 7.15 - 15.15, pt. w godz. 7.15 - 14.15)   

  lub  przesłać pocztą na adres:

  Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
  Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój

   

  INFORMACJA
  dla posiadaczy szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy (w tym właścicieli działek letniskowych) i powstają odpady komunalne

  Burmistrz Połczyna-Zdroju zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do poprawy i uporządkowania zadań związanych z gospodarką ściekową, jak również z odpadami komunalnymi. 
  W związku z powyższym informuję, że każdy posiadacz szamba, przydomowej oczyszczalni ścieków oraz właściciele nieruchomości na których  nie zamieszkują mieszkańcy (w tym właściciele działek letniskowych) zobowiązani są do posiadania podpisanych umów na:
  1)    odbiór nieczystości ciekłych;
  2)    odbiór komunalnych osadów ściekowych;
  3)    odbiór odpadów komunalnych,
  – z firmą asenizacyjną, jak również z firmą odbierającą odpady komunalne oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wykonane usługi.
  Posiadane rachunki/faktury muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odpadów komunalnych z terenu działki.
  Brak udokumentowanego wywozu nieczystości, komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odpadów komunalnych może skutkować konsekwencjami w postaci wydania decyzji administracyjnych o dokonaniu wywozów zastępczych. W przypadku przeprowadzenia kontroli sprawdzane będą umowy i rachunki/faktury potwierdzające wykonanie usług.
  Podstawa prawna – art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 3a i pkt 3b oraz art. 6 ust. 1 i ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.).

  Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania
  zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój posiadają następujące firmy:

  Lp.

  Nazwa podmiotu i adres siedziby

  Numer kontaktowy

  1.

  Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Ustronie Miejskiej 1, 78-200 Białogard

  (94) 31 23 215

  2.

  Usługi asenizacyjne „Irek” Marzena Pawluczuk   Łośnica 6, 78-320 Połczyn-Zdrój

  721-127-782

  3.

  Gospodarstwo Usługowo-Handlowe Jan Skrzypiec Buślary 33/2, 78-320 Połczyn-Zdrój

  (94) 36 62 309

  4.

  Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn-Zdrój

  (94) 71 62 938

  5.

  „NOREK” Arkadiusz Kuciński ul. Orla 9/11, 78-650 Mirosławiec

  600-601-647

  6.

  WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. K. ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

  801-133-088

  7.

  Wywóz Nieczystości Płynnych Henryk Marut Kościernica 3/2, 76-010 Polanów

  600-757-893

  8.

  mToilet Sp. z o.o.

  ul. Odlewnicza 5, 03-231 warszawa

  800 000 800

  9.

  Gospodarstwo Rolne  Produkcja i Usługi Tadeusz Matwiejewski Gromnik 1, 78-320 Połczyn-Zdrój

  (94) 36 49 610

  662 253 367

  10.

  Biurkom-Flampol Sp. z o.o. Szeligowo 1, 78-320 Połczyn-Zdrój

  (94) 36 45 543

  11.

  PHU Tomart Elżbieta Rogowska ul. Mickiewicza 7a, 78-320 Połczyn-Zdrój

  881 774 793

  Odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Połczyn-Zdrój zajmują się następujące firmy:

  Lp.

  Nazwa podmiotu i adres siedziby

  Numer kontaktowy

  1.

  Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Barwice ul. Czaplinecka 12, 78-460 Barwice

  (94) 37 32 211

  2.

  Lotof System Sp. z o.o. Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

  -

  3.

  ATF Sp. z o.o. Sp. K. Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec

  (94) 36 64 202

  4.

  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Piaskowa 1, 78-520 Złocieniec

  (94) 36 71 712

  5.

  Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn-Zdrój

  (94) 71 62 938

  6.

  Usługi Komunalne „Błysk” Krzysztof Denis ul. Wasznika 12, 78-550 Czaplinek

  602-159-941

   

   

  I tylko w/w firmy opróżniają szamba, wybierają osad ściekowy z przydomowych oczyszczalni oraz odbierają odpady komunalne na terenie Gminy Połczyn-Zdrój komunalne na terenie Gminy Połczyn-Zdrój ściekowy z przydomowych oczyszczalni oraz odbierają odpady komunalne na terenie Gminy Połczyn-Z

  I tylko w/w firmy opróżniają szamba, wybierają osad ściekowy z przydomowych oczyszczalni oraz odbierają odpady komunalne na terenie Gminy Połczyn-Zdrój.

  Wyciąg z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  Art. 3. [Prowadzenie ewidencji]
  3. Gminy prowadzą, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję:
  1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy (o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

  Art. 5. [Obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez właściciela nieruchomości]
  1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
  3) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie (utrzymania czystości i porządku na terenie gminy);
  3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
  3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

  Art. 6. [Odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych] 
  1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
  1) przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
  2) przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej…
  – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
  5a. Wójt kontroluje posiadanie umów, o których mowa w ust. 1, i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.
   

  Klauzula informacyjna RODO - kontrola zawartych umów komunalnych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, że:
  1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Połczyn-Zdrój z siedzibą 78-320 Połczyn-Zdrój, Plac Wolności 3-4, tel. 94 36 66 100, e-mail: urzadat[2][1][0]polczyn-zdroj [dot] pl. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Połczyna-Zdroju.
  2)    Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować się można w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: iodat[2][1][0]polczyn-zdroj [dot] pl
  3)    Pani/Pan a dane osobowe: 
  a)    w zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL,  nr telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, siedziba firmy, NIP, REGON, przetwarzane będą w celu kontroli zawartych umów na: 
  •    odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz kontroli częstotliwości ich opróżniania;
  •    odbiór komunalnych osadów ściekowych oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych;
  •    odbiór odpadów komunalnych z terenu działek letniskowych na terenie gminy oraz w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanego kontrolowanie zawartych umów.
  4)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których mowa powyżej jest obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), podanie danych dodatkowych (kontaktowych) jest dobrowolne.
  5)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat.
  6)    Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: 
  - naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
  -podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  7)    Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  8)    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9)    Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
  10)    Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

   

   


  Adres źródłowy: https://www.polczyn-zdroj.pl/page/ochrona-srodowiska

  Załączniki
  • [0] https://www.polczyn-zdroj.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [1] https://www.polczyn-zdroj.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://www.polczyn-zdroj.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif