Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://polczyn-zdroj.pl

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-27
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Bieńkowski, adres poczty elektronicznej: eboiat[0]polczyn-zdroj [dot] pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 3666114. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.
Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku
Dostępność architektoniczna budynku administracyjnego
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY – siedziba Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju

78-320 Połczyn-Zdrój, ulica Plac Wolności 3-4

Lokalizacja / dojazd do budynku
Budynek administracyjny UM w Połczynie-Zdroju znajduje się w zwartej zabudowie śródmiejskiej, przy ulicy jednokierunkowej bez ruchu ulicznego bezpośrednio przy wejściach do budynku. Odległość wejścia głównego od ulicy wynosi około 16 m, a od wejścia do Wydziału ewidencji ludności i USC około 30 m. 

Dostępność wejścia
Wejście do budynku jest możliwe z dwóch stron budynku. 
Wejście główne do budynku oraz Wejście do wydziału ewidencji ludności i USC wyposażone są w drzwi dwuskrzydłowe, co umożliwia swobodne wejście bądź wjechanie wózkiem przez osoby niepełnosprawne.
Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków, znajdujące się przy schodach. 
Wejście do Wydziału ewidencji ludności i USC znajduje się na poziomie przyległego terenu.
Przy wejściu głównym do budynku znajduje się dzwonek do przywołania pracownika obsługi, który może udzielić pomocy przy otwieraniu drzwi wejściowych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia te są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
Od strony zaplecza budynku znajduje się dwoje drzwi jednoskrzydłowych dla pracowników.
Do tych wejść prowadzą schody zewnętrzne bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu
Przed budynkiem wyznaczono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Dostępne są też miejsca postojowe o standardowych wymiarach.

Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz budynku
Korytarze wewnątrz budynku są przestronne, wyposażone w pochylnie i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne, itp.). 
Dodatkowo zainstalowana jest winda osobowa (bez informacji głosowej), co umożliwia osobom o specjalnych potrzebach korzystanie ze wszystkich kondygnacji budynku.

Dostępność toalety
W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem
Do budynku i pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących i niesłyszących
W budynku istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, po uprzednim umówieniu przez interesanta.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Obsługa osób słabowidzących i niewidomych
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 


Adres źródłowy: https://www.polczyn-zdroj.pl/page/deklaracja-dostepnosci

Załączniki
  • [0] https://www.polczyn-zdroj.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif