Żywność dla najbardziej potrzebujących

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020” od początku jego funkcjonowania uczestniczy w udzielaniu wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy w formie paczek żywnościowych. Obecnie wydawane jest około 20 ton żywności drugiego z planowanych trzech transportów w ramach Podprogramu 2018, z którego aktualnie korzysta 598 rodzin, w tym 1317 osób.

Program PO PŻ 2014-2020, jest podzielony na coroczne podprogramy, w których dostępna jest (każdego roku inna) z góry ustalona paleta kilkunastu produktów żywnościowych wydawanych zakwalifikowanym do podprogramu mieszkańcom. Harmonogram realizacji wydawania produktów jest ustalany z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach na podstawie dostaw produktów od producentów. Zawsze jednak staramy się, by produkty były dostępne w przeddzień ważnych dla mieszkańców wydarzeń np. świąt, tak aby w tych wyjątkowych dniach jak najbardziej wspomóc potrzebujących.

Produkty wydawane są w określonych terminach, o których informujemy wcześniej na naszej stronie internetowej: http://mgops.polczynzdroj.ibip.pl, na Facebooku Ośrodka, a także wywieszając informacje na terenie MGOPS. Informacje o tym, kto może pobierać żywność, jakie należy spełniać warunki (kryterium dochodowe), jakie są terminy czy rodzaj dostępnych produktów w danym podprogramie można uzyskać u Pracownika Socjalnego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania zainteresowanego tą formą pomocy, telefonicznie pod numerem telefonu 94 36 66 241, za pośrednictwem poczty elektronicznej: mgopspolczyn@poczta.onet.pllub osobiście w siedzibie Ośrodka przy ulicy Koszalińskiej 8a.

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.