wycinka drzew

W dniu 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, ze zm.). Znosi ona, częściowo (!),obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.
Obecnie prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia usunąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jednak konieczny jest do spełnienia warunek, że działanie to nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podobnie rzecz ma się z wycinaniem drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego, tutaj także wycinka drzew nie wymaga zezwolenia.
Ale wszystko to jeszcze nie oznacza, że można chwycić piły i dowolnie ciąć co popadnie. Oto podstawowe informacje dotyczące wycinki drzew na terenie Gminy Połczyn-Zdrój.

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW/KRZEWÓW?

Na podstawie art. 83 ust 1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
1) Posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
2) Właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów udostępniony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju lub w referacie Ochrony Środowiska.

KOMPETENCJE ORAGANU WYDAJĄCEGO DECYZJE

Zgodnie z art. 83a ustawy o ochronie przyrody:
1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje Burmistrz, a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – Wojewódzki Konserwator Zabytków.

2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

3. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje Burmistrz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Parku Narodowego albo Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Co to oznacza?
Prawo do wycinki drzewa bez zezwolenia nie dotyczy pomników przyrody rosnących na prywatnych posesjach, czyli naprawdę „dużych” drzew, o których wiemy, że mogą być pomnikowe. W takich sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie obowiązującej dotychczas procedury, czyli działań związanych ze zniesieniem formy ochrony przyrody.

Przed usunięciem drzewa stanowiącego siedlisko chronionych ptaków, nadal każdorazowo trzeba uzyskać zezwolenie na wycinkę drzewa, gdzie „mieszkają” ptaki. O zezwolenie trzeba się zwrócić do regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Uzyskania zezwolenia na wycinkę nie wymaga usuwanie w terminie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub względów sanitarnych.

WYMAGANE INFORMACJE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYCINKĘ DRZEW/KRZEWÓW

Zgodnie z art. 83b ust 1 ustawy o ochronie przyrody wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać:
1) Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnianiu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
4) Nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:
a) Posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni;
b) Nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony drzewa.
6) Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) Miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) Projekt planu:
a) Nasadzeń zastępczych, rozumianych, jako posadzenie drzew lub krzewów w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) Przesadzenia drzewa lub krzewu
– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uwzględniające wydawane przez właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydanie.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Urząd ma 30 dni na wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub odmowy. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, czas ten wydłuża się do 60 dni.

KIEDY NIE JEST WYMAGANA ZGODA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
(WYMIENIONA POWYŻEJ W PKT 1)

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
1) Spółdzielnię mieszkaniową (Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając, co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później, niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag);
2) Wspólnotę mieszkaniową, w które właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
3) Zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa;
4) Użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust.2, czyli Właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

DLA JAKICH GATUNKÓW DRZEW I KRZEWÓW NIE JEST WYMAGANE ZEZWOLENIE?

Zgodnie z art. 83 f ust 1 nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie:
1) Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.
2) Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.
3) Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
4) Drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
Plantacja – to uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założona w celu produkcyjnym.
5) Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
6) Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

W JAKICH PRZYPADKACH WNIOSKODACWA JEST ZWOLNIONY Z OPŁATY ZA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW?

Zgodnie z art. 86 ust 1. Nie nalicza się opłat za usunięcie:
1) Drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie.
2) Drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
3) Drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
4) Drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi.
5) Drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych.
6) Drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 120 cm — w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm — w przypadku pozostałych gatunków drzew
— w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
7) Krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
8) Drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni.
9) Drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.
10) Topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.
11) Drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych.
12) Drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych.
13) Drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.
14) Drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

JAKIE OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ PRZY ZŁOZENIU WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW?

1) Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej – 0 zł.
2) Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokuraty albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

STAWKI OPŁAT ZA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

1) Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.
2) Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:
• Posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
• Nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.
3) Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.
4) Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, różnicując je ze względu na:
• Rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
• Obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu, albo krzewów rosnących w skupisku.
5) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 03 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1330) stawki opłaty za usuwanie drzew wynoszą:
• Obwód do 100 cm:
– 12 zł za 1 cm w przypadku klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, platana klonolistnego, topoli i wierzby
– 25 zł za 1 cm : brzoza, czereśnia, jesion, lipa, orzech, sosna, świerk
– 55 zł za 1 cm: buk pospolity, dąb – z wyjątkiem dębu czerwonego, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, wiśnia wonna
– 170 zł za 1 cm: cis, cypryśnik, głóg, jałowiec, jarząb-pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni
– 25 zł za 1 cm – inne rodzaje i gatunki drzew
• Obwód od 101 cm:
– 15 zł za 1 cm w przypadku klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, platana klonolistnego, topoli i wierzby
– 30 zł za 1 cm : brzoza, czereśnia, jesion, lipa, orzech, sosna, świerk
– 70 zł za 1 cm: buk pospolity, dąb – z wyjątkiem dębu czerwonego, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, wiśnia wonna
– 210 zł za 1 cm: cis, cypryśnik, głóg, jałowiec, jarząb-pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni
– 30 zł za 1 cm – inne rodzaje i gatunki drzew
6) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 03 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1330) stawki opłaty za usuwanie krzewów wynoszą:
• Powierzchnia krzewu albo skupiska do 100 m2
– 10 zł za 1 m2 : dereń rozłogowy, róża pomarszczona, sumak, tawuła kutnerowata, świdośliwa kłosowa
– 40 zł za 1 m2 – pozostałe rodzaje i gatunki krzewów
• Powierzchnia krzewu albo skupiska od 101 m2
– 10 zł za 1 m2 : dereń rozłogowy, róża pomarszczona, sumak, tawuła kutnerowata, świdośliwa kłosowa
– 50 zł za 1 m2 – pozostałe rodzaje i gatunki krzewów

Uwaga! W przypadku usunięcia drzewa pomimo sprzeciwu właściwego organu lub bez uzyskania stosownego zezwolenia naliczana będzie kara w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Mając na uwadze charakter uzdrowiskowy Połczyna-Zdroju, jego przyrodniczy urok, uprzejmie prosimy, aby przed zamiarem przystąpienia do wycinki drzew/krzewów na prywatnych nieruchomościach, pomysł ten szczegółowo przeanalizować. I koniecznie zapoznać się z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody.
Należy pamiętać, że w marcu rozpoczyna się sezon lęgowy ptaków, który potrwa do października. W tym okresie nie prowadzi się prac związanych z wycinką drzew. Istnieje jedynie możliwość usuwania drzew, które stanowią zagrożenie lub wiatrołomów.

W momencie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z możliwością usunięcia drzew i krzewów, szczegółowe informacje będą udzielane w Referacie Ochrony Środowiska (pokój 106) lub telefonicznie 94 36 66 115.