waloryzacja przyrodnicza gminy

W związku z przystąpieniem gminy Połczyn-Zdrój do projektu pn. ” Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w ramach naboru do Regionalnego Programu Operacyjnego WZP 2014-2020, oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego informujemy, że zostanie przygotowana przez Biuro Konserwacji Przyrody S.C. aktualna waloryzacja przyrodnicza Gminy Połczyn – Zdrój. 
W związku z powyższym zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Połczyn – Zdrój oraz lokalnych przyrodników do przekazywania informacji na temat występującej na terenie gminy fauny i flory na adres przyroda@bkp.szczecin.pl. lub srodowisko@polczyn-zdroj.pl.