W ciągu 10 lat ponad 23 miliony złotych na rewitalizację Połczyna-Zdroju

Połczyn-Zdrój wspólnie z niemieckim miastem partnerskim Templin planuje wystąpić o środki unijne w ramach programu INTERREG V na inwestycje mające na celu rewitalizację tych miejscowości. Jednym z kryteriów oceny jest doświadczenie partnerów w realizacji podobnych projektów. W związku z tym zrobiliśmy małe podsumowanie zadań zrealizowanych i planowanych do wykonania w centrum Połczyna-Zdroju oraz Parku Zdrojowym w okresie 2004-2014. Zabytkowa Starówka i Park są bowiem jedną z naszych największych atrakcji turystycznych. Mimo skromnego budżetu Gminy Połczyn-Zdrój udało się wykonać inwestycje na ponad 23 miliony złotych! Dzięki środkom unijnym i krajowym w ciągu ostatnich 10 lat zrealizowaliśmy 16 projektów rewitalizacyjnych.

1.Rok 2004 – „Ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych parku krajobrazowego w Połczynie-Zdroju – przygotowanie miejsc i wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów ozdobnych” .
Dofinansowanie z : WFOŚiGW Szczecin.
Koszt zadania: 160.030,00 zł.
W ramach projektu zrealizowano: przygotowanie dokumentacji oraz zagospodarowanie ścieżek rekreacyjno-dydaktycznych, zakup ławek i koszy parkowych. Ponadto dokonano nowych nasadzeń kwiatowych oraz krzewów. Przez okres 4 miesięcy w roku z projektu finansowane było zatrudnienie 10 osób do prac przy utrzymaniu parku.

Park

2. Lata 2005-2006 – „Rewitalizacja i oznakowanie walorów przyrodniczo-kulturowych jako działania podnoszące atrakcyjność turystyczną gminy Połczyn-Zdrój”
Dofinansowanie z : Program Współpracy Region Morza Bałtyckiego 2002/2003 – Fundusz Średnich Projektów- Schemat Wsparcia.
Koszt zadania: 409 813,00 zł
W ramach projektu zrealizowano: oznakowanie szlaków rowerowych o łącznej dł. 66 km, utworzenie ścieżki zdrowia w Parku Zdrojowym, nasadzenia i utrzymanie Parku.

SZLAK NIEBIESKI

3. Lata 2005-2008 – „Rewitalizacja Połczyna Zdroju – Etap I”
Dofinansowanie z: ZPORR.
Koszt zadania : 2.795.951,00 zł + środki własne wspólnot mieszkaniowych
W ramach projektu zrealizowano: remont elewacji, dachów, stolarki okiennej i drzwiowej oraz ciągów komunikacyjnych 10 kamienic w ścisłym centrum Połczyna-Zdroju.

Starówka

4.Rok 2006 – „Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych -III Etap rewitalizacji połczyńskiej starówki jako polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego”
Dofinansowanie z: Interreg IIIA.
Koszt zadania: 892.375,00 zł
W ramach projektu zrealizowano: remont ul. 5-go Marca i ul. Chrobrego – branża sanitarna, elektryczne i nawierzchnia; przebudowa mostu na rzece Wogrze w ciągu ul. Chrobrego.

5 marca

5. Rok 2006 – „Przebudowa alejki parkowej w Parku Zdrojowym w Połczynie-Zdroju”

Brak dofinansowania, realizacja w ramach środków własnych gminy.
Koszt zadania: 268.400,00 zł
W ramach projektu zrealizowano: roboty wodno-kanalizacyjne, wymieniono istniejącą nawierzchnię asfaltową na nawierzchnię m.in. z kostki polbrukowej , rozprowadzono sieć energetyczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego wraz z montażem latarni oraz naprawiono system odwodnieniowy środkowej alejki parkowej.

6. Rok 2008 – „Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy SP nr 1 w Połczynie-Zdroju”
Dofinansowanie z: Ministerstwo Sportu.
Koszt zadania: 552.334,00 zł
W ramach projektu zrealizowano: wybudowanie wielofunkcyjnego boiska (koszykówka, siatkówka, tenis, piłka nożna, bieżnia) ze sztuczną nawierzchnią, piłkochwytami i grodzeniem.

7. Rok 2009 – „Przebudowa ulic Zdrojowej i Parkowej w Połczynie-Zdroju dla poprawy sieci powiązań dróg gminnych z powiatowymi i wojewódzkimi oraz zwiększenia bezpieczeństwa w strefie uzdrowiskowej i gospodarczym centrum miasta”
Dofinansowanie z : NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011.
Koszt zadania: 2.086.002,00 zł
W ramach projektu zrealizowano: Przebudowa ulic Parkowej i Zdrojowej (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć sanitarna, wymiana nawierzchni, przebudowa chodników, stworzenie miejsc parkingowych).

Ulica Parkowa i Zdrojowa

8. Rok 2009 – „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Połczynie-Zdroju w celu rozwoju nowych form turystyki aktywnej w mieście uzdrowiskowym”
Dofinansowanie z : RPO WZP 5.1.1 Infrastruktura turystyki.
Koszt zadania : 9.398.938,00 zł
W ramach projektu zrealizowano: Budowa hali widowiskowo-sportowej o pow. 2.124,6m2. Mieści się w niej: hala sportowa z polami głównymi do piłki ręcznej, koszykowej, tenisa ,siatkówki. Podział areny za pomocą 2 kotar zwijanych na 3 pola treningowe z boiskami poprzecznymi treningowymi . Widownia dla 295 osób wraz z dodatkowymi składanymi trybunami na poziomie boisk dla ok. 70 osób i miejscami dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie dla sprawozdawców, pokój służbowy i dla trenerów z wc i natryskiem,2 sale fitness i siłownia a także sanitariaty, przebieralnie i umywalnia z wc. Dla składowania sprzętu sportowego przewidziano pomieszczenie magazynowe i techniczne Obiekt jest wyposażony w podstawowy sprzęt sportowy.

hala

9. Lata 2010-2011- „Przebudowa ulic 5 Marca, Targowej i Kościuszki w zabytkowym centrum Połczyna-Zdroju w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy uzdrowiskowej”
Dofinansowanie z : RPO WZP 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.
Koszt zadania: 2.559.196,00 zł
W ramach projektu zrealizowano: przebudowa ulic 5 Marca, Targowej i Kościuszki w tym sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej, oświetlenie, nawierzchni ulic i chodników.

ul.Targowa

4

10. Lata 2011-2012 – „Zachowanie, ochrona i poprawa stanu obiektu zabytkowego w Połczynie – Zdroju poprzez przebudowę, remont i wzmocnienie konstrukcji budynku zamku przy ul. Zamkowej 7”
Dofinansowanie z : RPO WZP 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Koszt zadania: 1.353.383,00 zł
W ramach projektu zrealizowano: remont elewacji, przebudowa schodów zewnętrznych:, zakup i montaż transportera dla osób niepełnosprawnych, remont nawierzchni dziedzińca, bramy przejazdowej i drogi dojazdowej, murków kamiennych. Ponadto wzmocniono istniejące ściany stalowymi ściągami, remont sanitariatów na parterze i na piętrze, zamontowano monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

Zamek

11. Lata 2013-2014 – „Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Połczynie-Zdroju”
Dofinansowanie z : RPO WZP 5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
Koszt zadania: 1.243.227,00 zł
W ramach projektu zrealizowano: drenaż parku, modernizacja alei parkowej przy Sanatorium „Irena”, rozprowadzenie sieci elektrycznej i montaż 24 lamp oraz zamontowanie 4 kamer z osprzętem w celu monitoringu Parku.

12. Rok 2013 – „Zabezpieczenie dziedzictwa przyrodniczego w gminie Połczyn-Zdrój”
Dofinansowanie z: PO RYBY 2007-2013 w ramach MLGR.
Koszt zadania: 200.060,00 zł
W ramach projektu zrealizowano: inwentaryzacja drzewostanu w Parku Zdrojowym, ogrodzenie parku od ul. Solankowej, odnowienie szlaku żółtego pieszego prowadzącego przez Park Zdrojowy i okolice Połczyna-Zdroju .

szlak żółty

szlak żółty

13. Rok 2013 – „Podniesienie atrakcyjności obszaru MLGR poprzez montaż elementów małej architektury na terenie Gminy Połczyn-Zdrój”
Dofinansowanie z: PO RYBY 2007-2013 w ramach MLGR.
Koszt zadania: 208.478,00 zł
W ramach projektu zrealizowano: montaż 4 witaczy na drogach wjazdowych do Połczyna-Zdroju, montaż 20 drogowskazów, 2 dużych tablic informacyjnych, 10 stojaków na rowery, 10 tablic typu „wczoraj/dziś” oraz 6 stylizowanych ławek parkowych.

witacz

Tablice

14. Rok 2014 – „Modernizacja zabytkowego cmentarza komunalnego oraz chodników przy ulicy Solankowej w Połczynie-Zdroju jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej obszaru MLGR”
Dofinansowanie z: PO RYBY 2007-2013 w ramach MLGR.
Koszt zadania: 1.038.000,00 zł
W ramach projektu zrealizowano: modernizację zabytkowej kaplicy cmentarnej, modernizację oświetlenia cmentarza, przebudowę chodnika na cmentarzu i ogrodzenia od ul. Wąskiej oraz przebudowę chodnik na ul. Solankowej wzdłuż Parku Zdrojowego

Solankowa

Kaplica

15. Rok 2014 – „Zintegrowane strefy rekreacji ruchowej”
Dofinansowanie z: PROW 2007-2013 w ramach LGD „Powiatu Świdwińskiego”.
Koszt zadania: 18.460,00 zł
W ramach projektu zrealizowano: wybudowanie w Parku Zdrojowym siłowni plenerowej składającej się z 9 elementów.

16. Rok 2014 –„ Poprawa możliwości retencyjnych zbiorników przy rzece Wogrze w Parku Zdrojowym w Połczynie-Zdroju”

Dofinansowanie z: PO RYBY 2007-2013 w ramach MLGR.
Koszt zadania 95.712,00 zł
W ramach projektu zrealizowano: bagrowanie zbiornika górnego, nasadzenia roślin przy obu stawach parkowych w części angielskiej Parku Zdrojowego.

DSC08465

Razem koszt inwestycji: 23.280.359,00 zł

EPSON MFP image

EPSON MFP image