Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie-Zdroju
78–320 Połczyn-Zdrój
ul. Jana Pawła II 4
tel: 533 556 605
e-mail: poradniapz@gmail.com
adres internetowy poradni: http://www.polczynzdroj.naszaporadnia.com/

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – mgr Monika Makowska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie-Zdroju udziela dzieciom i młodzieży uczącej się pomocy psychologiczno- pedagogicznej i logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży. Merytoryczną obsadę kadrową stanowią: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
Z usług poradni korzystają uczniowie:

•z dysfunkcjami rozwojowymi
•z trudnościami w nauce szkolnej
•ze specyficznymi trudnościami w nauce
•z różnymi rodzajami niepełnosprawności
•z zaburzeniami w zachowaniu
•zagrożeni niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem.

Pomoc realizowana jest poprzez:

•diagnozowanie pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne
•konsultacje i poradnictwo dla rodziców i nauczycieli
•terapię logopedyczną , psychologiczną i pedagogiczną
•psychoedukację i mediacje
•doradztwo
•działalność profilaktyczną i informacyjną.

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

•osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym
•wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
•pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
•objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
•dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
•zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego
•udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
•przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
•przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
•przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta
•udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia dokonywania określonej pracy lub nauki zawodu
•braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
•objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu
•objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej
•innych określonych w odrębnych przepisach.

W poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje orzeczenia:

•o potrzebie kształcenia specjalnego
•o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
•o potrzebie indywidualnego nauczania
•opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Udzielana pomoc jest bezpłatna

Wizyty nie wymagają skierowań, wystarczy umówić się telefonicznie lub osobiście
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Wszystkich, którzy potrzebują porady lub pomocy – zapraszamy!
Gwarantujemy specjalistyczną pomoc w przyjaznej atmosferze.

Dodaj komentarz