Ochotnicza Straż Pożarna

Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w artykule 7 ust.1 pkt. 14 wśród licznych i istotnych zadań własnych gminy wymienia również zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wprowadzenie ustaw o samorządzie gminnym oraz podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej nałożyło na samorządy szereg obowiązków wobec OSP, między innymi zobowiązało gminy do ich utrzymania i finansowania. Ponadto obowiązek wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP nałożyła ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 1991 roku.

Celami i zadaniami OSP są:

•prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
•udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
•informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
•upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
•wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu OSP,
•działania na rzecz ochrony środowiska,
•wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie działania OSP,
•ratownictwo wodne na wodach śródlądowych
•udział w akcjach ratowniczych prowadzonych na miejscu wypadków komunikacyjnych.
•świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Na terenie miasta i gminy Połczyn-Zdrój działa 5 jednostek OSP zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym tj: Kołacz, Zajączkówko, Toporzyk, Popielewo i Połczyn-Zdrój. OSP Połczyn-Zdrój w roku 2004 zarejestrowana została jako organizacja pożytku publicznego. Ponadto Decyzją Komendanta Głównego Nr 17/7/KSRG z dnia 09 marca 1995r. Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie-Zdroju została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, natomiast na podstawie Rozkazu Nr 6/2002 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego należy do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

W jednostkach zrzeszonych jest 216 osób, z czego strażaków czynnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jest 130, pozostali to członkowie honorowi, wspierający oraz druhowie z młodzieżowych drużyn pożarniczych i członkowie chóru „CANTUS”. W celu doskonalenia swoich umiejętności ratowniczych strażacy uczestniczą w szkoleniach i zdobywają kolejne stopnie umiejętności. Na dzień dzisiejszy 119 strażaków posiada przeszkolenie strażaka szeregowego, 25 dowódców, 8 naczelników OSP, 14 operatorów sprzętu, 59 ratowników medycznych.

W jednostkach OSP znajdują się niżej wymienione samochody ratowniczo-gaśnicze:
1/ OSP Połczyn-Zdrój
samochód gaśniczy ciężki Jelcz 010
samochód gaśniczy średni Star 244
samochód lekki ratownictwa technicznego Ford
samochód kwatermistrzowski Volkswagen Transporter
2/ OSP Kołacz
samochód gaśniczy ciężki Jelcz 315
3/ OSP Toporzyk
Lekki samochód pożarniczy Mercedes DAILMER BENZ LP 813
4/ OSP Popielewo
lekki samochód pożarniczy Mercedes Benz 709
5/ OSP Zajączkówko
samochód gaśniczy lekki Lublin III .

Zapraszamy do odwiedzenia strony OSP Połczyn-Zdrój pod adresem:
http://osp.polczyn-zdroj.org/

Dodaj komentarz