Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Misją władzy lokalnej jest budowanie bezpieczeństwa zapewniającego niezakłócony rozwój i pomyślność jednostkom i ogółowi społeczeństwa. Bezpieczeństwo, to nie tylko ochrona przeciwpożarowa to również ogół spraw związanych z planowaniem, organizacją i realizacją zadań z dziedziny zarządzania kryzysowego spraw obronnych, obrony cywilnej i współpracy z policją.

Jednym z najważniejszych zadań wykonanym na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa było utworzenie i wyposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz powołanie Gminnego Zespołu Zarządzania kryzysowego. W wyniku powołania „Zespołu” i „Centrum” zostały stworzone narzędzia wspomagania pracy Burmistrza w kreowaniu polityki bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem.

Celem inwestycji w sprzęt i doskonalenie kompetencji było:

1.zmniejszenie kosztów ponoszonych w dwóch ostatnich fazach reagowania kryzysowego tj.: reagowania i odbudowy,
2.podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie poprzez system ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach,
3.zwiększenie efektywności działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych,
4.stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
5.podniesienie poziomu wiedzy ogólnej i specjalistycznej poprzez dostęp do multimedialnych narzędzi.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego to 23 osobowy zespół ekspertów różnych dziedzin, którzy w zakresie swoich kompetencji i umiejętności tworzą zespół doradczy Burmistrza.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone zostało na bazie Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie-Zdroju. Wyposażenie „Centrum” to: dwa zestawy komputerowe, programy wspierające planowanie, przygotowanie i odbudowę, oprogramowanie do ewidencji sprawozdawczości, moduły wspomagające zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Ponadto na wyposażeniu GCR znajduje się agregat prądotwórczy, urządzenie do internetowej łączności radiowej Wi-Fi, mapy gminy, powiatu i województwa. W oparciu o występujące zagrożenia na terenie gminy opracowano i udostępniono na stronie internetowej OSP zakładkę z instrukcjami postępowania z uwzględnieniem informacji o sposobach:

1.zapobiegania danemu zagrożeniu,
2.postępowania na wypadek zaistnienia zagrożenia,
3.postępowanie po ustąpieniu zagrożenia.

Efektem pracy planistycznej komórki urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego jest Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego. Dokument ten reguluje zasady realizacji zadań w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobieganie klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach. Treść planu odniesiono do sytuacji będących następstwem katastrofy naturalnej, awarii technicznej, działań terrorystycznych wywołujących katastrofy naturalne lub awarie techniczne i innych sytuacji naruszających porządek publiczny gminy. Logika planu podporządkowana jest lokalnej polityce bezpieczeństwa, z uwzględnieniem pomocowej roli administracji terenowej wyższego szczebla lub administracji centralnej. Plan opracowano z wykorzystaniem podejścia funkcjonalnego, które zakłada, że niezależnie od rodzaju zdarzeń kryzysowych i ich przyczyn, skutki są podobne. Oznacza to, że ramach ochrony ludności, realizowane są określone zadania funkcyjne jak np.: ostrzeganie i alarmowanie, informowanie ludności, monitorowanie, działania ratownicze, udzielanie pomocy medycznej i socjalnej, ewakuację itp. Taka formuła planu zapewnia klarowność kompetencji i obowiązków przy jednoczesnym nie zaciemnianiu obrazu zbyt dużą szczegółowością. Plan jest aktualizowany zawsze, gdy pojawiają się nowe niewystępujące wcześniej zagrożenia, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Weryfikacja planu następuje poprzez ćwiczenia aplikacyjne i zgrywające wszystkich podmiotów wymienionych w planie.

Dodaj komentarz