Świadczenia wspierające rodzinę – wnioski na nowy okres zasiłkowy

Informujemy, że od dnia 01.08.2017 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Sprawy z tego zakresu załatwiane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, mieszczącego się przy ulicy Koszalińska 8a.

Konieczność jednoczesnego przyjęcia i rozpatrzenia podwójnej ilości spraw wymusza zmiany organizacyjne, umożliwiające pracownikom wykonanie wymaganych przepisami czynności poprzedzających wydanie decyzji. Z tego względu od dnia 1 sierpnia br. aż do odwołania obsługa interesantów w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych prowadzona będzie w następujących godzinach w poszczególnych dniach tygodnia:

Poniedziałek 10.00 – 17.00
Wtorek 10.00 – 15.15
Środa 7.15 – 13.00
Czwartek 7.15 – 13.00
Piątek 7.15 – 13.00

Przypominamy, że zarówno wnioski o przyznanie w/w świadczeń, jak i innych z zakresu wsparcia rodziny mogą być składane również elektronicznie przez portal PIU Emp@tia oraz EPUAP, a także przez większość systemów do obsługi bankowości elektronicznej. Kierując się doświadczeniami roku ubiegłego ten sposób złożenia wniosku polecamy szczególnie w przypadku świadczeń niezależnych od dochodu oraz wtedy, gdy sytuacja dochodowa w stosunku do poprzedniego roku nie uległa zmianie i nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów.

Warto odnotować, iż dotychczasowe zasady ustalania prawa do świadczeń zmieniły się głównie w odniesieniu do następujących grup osób:

– rozliczających się z prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym – zamiast oświadczenia o dochodzie niezbędne jest dołączenie zaświadczenia z urzędu skarbowego, obejmujące formę opłacanego podatku, wysokość przychodu, stawkę podatku, wysokość opłaconego podatku za rok poprzedni; dochód wyliczany jest wg przelicznika publikowanego w Monitorze Polskim do dnia 1 sierpnia każdego roku;

– samotnie wychowujących dziecko – przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko i o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wprowadzono wymóg legitymowania się ustalonymi sądownie alimentami, za wyjątkiem wymienionych w ustawie sytuacji, gdy jest to z obiektywnych powodów niemożliwe; jeśli ustalanie takiego świadczenia dopiero trwa, wnioskodawca składa wniosek, a jednocześnie jest zobowiązywany do przedstawienia wymaganego dokumentu w terminie do 3 miesięcy;

– tracących dochód – dochód za rok poprzedni nie podlega utracie, jeśli osoba przed upływem trzech miesięcy ponowne podejmie pracę u dotychczasowego pracodawcy lub ponownie zarejestruje działalność gospodarczą.

Zmianie uległy gwarantowane przepisami terminy załatwiania spraw w zależności od daty złożenia kompletnych dokumentów.

Wniosek złożony w terminie: 01.08.2017

– 31.08.2017

01.09.2017

– 30.09.2017

01.10.2017

– 31.10.2017

01.11.2017

– 30.11.2017

01.12.2017

– 31.12.2017

01.01.2018

– 31.01.2018

Wniosek o: Ustawowy termin załatwienia sprawy:
Zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy  

30.11.2017

 

31.12.2017

 

31.12.2017

 

28.02.2018

 

28.02.2018

Fundusz alimentacyjny 31.10.2017 30.11.2017 31.12.2017 31.01.2018 28.02.2018 28.02.2018
Świadczenie wychowawcze 31.10.2017 30.11.2017 31.12.2017 31.01.2018 31.01.2018

Powyższy mechanizm będzie miał zastosowanie również w latach kolejnych, z tą różnicą, że wnioski w formie elektronicznej będą mogły być składane już od 1 lipca każdego roku.

Jednocześnie nadal obowiązuje zasada, że świadczenia przysługują nie wcześniej, niż od miesiąca złożenia wniosku, wobec czego wnioski o zasiłek rodzinny i o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy należy złożyć najpóźniej do 30.11.2017 r., natomiast wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego najpóźniej do 31.10.2017 r.

Kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń w kolejnym okresie zasiłkowym pozostaną na dotychczasowym poziomie.