spotkanie informacyjne pn.: „Dotacje na żłobki, kluby dziecięce oraz dla opiekunów dziennych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”

Szanowni Państwo!
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne
pn.: „Dotacje na żłobki, kluby dziecięce oraz dla opiekunów dziennych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”,
które odbędzie się 18 czerwca br. o godz. 11:00,
w sali narad nr 202 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.

Celem spotkania informacyjnego jest przedstawienie szczegółowych informacji na temat naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania
6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Podczas spotkania szczegółowo omówiona zostanie dokumentacja konkursowa oraz zmiany w systemie oceny wniosków.
Spotkanie skierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych pozyskaniem środków na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących lub nowotworzonych żłobkach, klubach dziecięcych, a w szczególności na:
-dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
-zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki); wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
-zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych; przeszkolenie w zawodzie opiekuna dziennego;
-zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka.

Spotkanie prowadzone będzie przez Specjalistów ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinku.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne. Planowane zakończenie – godz. 13:30.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub tel./fax. 94 372 92 47)
lub elektroniczne (e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 15.06.2018 r. do godz. 14:00.

Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach i szkoleniach.

Organizator spotkania informacyjnego:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
Ul. Warcisława IV 16
78 – 400 Szczecinek
Tel.: 94 372 92 50 lub 94 372 92 47, e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl
Zaprasza zespół LPI:
Małgorzata Kucharska – Kazirod
Joanna Radomska
Katarzyna Śmiechowska

Formularz zgłoszeniowy