„Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej bazującej na zasobach endogenicznych Połczyna–Zdroju”

„Rozbudowa ogólnodostępnej  infrastruktury uzdrowiskowej bazującej na zasobach endogenicznych Połczyna–Zdroju”. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.04.09.00-32-3003/17-01 z dnia 19.10.2017 r.

W dniu 24.05.2018 r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Projektu pn. „Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej bazującej na zasobach endogenicznych Połczyna–Zdroju”. Wykonawca przystąpił do realizacji robót budowlanych: dokonał rozbiórki starego obiektu toalety i jest  trakcie wykonywania nowego, w części wykonał melioracje terenu pod plac rekreacyjny i wywtyczył geodezyjnie pozostały teren inwestycji.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 4 – Naturalne otoczenie człowieka. Działanie 4.9 – Rozwój zasobów endogenicznych.

Wartość całkowita zadania zgodnie z umową o dofinansowanie wyniesie 3 009 869,40 zł. Dofinansowanie zadania ze środków EFRR RPO zgodnie z umową wyniesie tj.  1 798 523,64 zł.

Celem Projektu jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Celem szczegółowym natomiast jest rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale. Bezpośrednim efektem Projektu będzie wzrost zatrudnienia oraz wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Realizacja inwestycji przyczyni się także do poprawy estetyki terenów objętych przedsięwzięciem, ochrony ich naturalnych walorów oraz promocji aktywnej formy wypoczynku.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

  1. Rewitalizację skweru miejskiego.
  2. Wykonanie fontanny przed wejściem głównym do Parku Zdrojowego.
  3. Wykonanie wejścia głównego do Parku Zdrojowego.
  4. Wykonanie zadaszonej kompletnej tężni solankowej.
  5. Remont budynku pijalni wody „Joasia” z zachowaniem jego zabytkowego charakteru.
  6. Wykonanie placu zabaw z mini golfem wraz z zagospodarowaniem i melioracją terenu, alejkami parkowymi i zielenią.
  7. Wykonanie budynku toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
  8. Rozbudowę istniejącej siłowni zewnętrznej o ścieżkę zdrowia.
  9. Wykonanie trejażu oraz nasadzenie zieleni osłonowej przy istniejącej trafostacji.
  10. Wykonanie monitoringu obejmującego teren inwestycji.

 

Adres portalu Funduszy Europejskich: www.mapadotacji.gov.pl.