Punkt integracji społecznej

Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju informuje, że na terenie miasta działa Punkt Integracji Społecznej
Punkt Integracji Społecznej prowadzi działalność na rzecz dziecka i rodziny na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój.
Punkt Integracji Społecznej zajmuje się:
• Poradnictwem indywidualnym i grupowym
• Działalnością interwencyjną
• Doradztwem zawodowym
• Doradztwem pedagogicznym
• Psychoterapią uzależnień
• Działalnością profilaktyczną i wychowawczą
• Działalnością resocjalizacyjną
• Promocją zdrowego stylu życia i efektywnych form spędzania czasu wolnego
• Wspieraniem świetlic wiejskich

Punkt Integracji Społecznej udziela pomocy:
• Rodzicom w wykonywaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych
• Dzieciom i młodzieży w pokonywaniu trudności (szkolnych, osobistych, w kontaktach interpersonalnych itp.)
• Osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych
• Rodzinom z problemami
• Osobom będącym w kryzysie
• Osobom stojącym przed ważnymi wyborami życiowymi

Punkt Integracji Społecznej prowadzą:
Specjalista Terapii Uzależnień – mgr Renata Szczesna
Pedagog – mgr Monika Bartnik

Korzystając z pomocy specjalistów masz prawo do anonimowości, zachowania i poszanowania tajemnicy.
Oferowana pomoc jest BEZPŁATNA.
Możesz się zgłosić zawsze wtedy, gdy potrzebujesz pomocy i wsparcia.

PUNKT INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
78-320 Połczyn – Zdrój
Ul. Kościuszki 5
Tel./fax: 94/ 712 85 49
e-mail: integracja-pz@tlen.pl
godz. otwarcia: 10:00-18:00