Przekształcenie dla wieczystych

Z dniem 1 stycznia 2019 roku grunty zabudowane na cele mieszkaniowe oddane w użytkowanie lub współużytkowanie wieczyste zostały przekształcone w prawo własności. Dla właścicieli takich nieruchomości do końca roku zostaną wydane stosowne zaświadczenia. Proces ten cały czas trwa. Obecnie w gminie Połczyn-Zdrój wydano 75 zaświadczeń obejmujących aż 762 lokali lub budynków mieszkalnych.

W zaświadczeniach zostanie określona min. wysokość rocznej opłaty przekształceniowej. Jest ona równa opłacie rocznej, jaka obowiązywałaby 1 stycznia 2019 roku. Opłata przekształceniowa za 2019 rok płatna jest do dnia 29 lutego 2020 roku, a każda kolejna do 31 marca każdego roku, poczynając od 2020 roku – przez okres 20 lat.

W tym okresie właściciel przekształconej nieruchomości może dokonać opłaty jednorazowej, mnożąc opłatę roczną przez okres 20 lat.

Ustawa nie obejmuje wszystkich użytkowników wieczystych. Z ustawy wyłączone są grunty na których znajdują się garaże, budynki handlowe i inne o podobnej funkcji, a także grunty zapisane w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Świdwińskiego jako grunty niezabudowane.

Należy podkreślić, że ustawa nie dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych nabytych z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych (osiedla popegeerowskie), gdyż wraz z nabyciem lokali nabyli oni własność ułamkowych części gruntu.

Bliższych informacji udzielają pracownicy połczyńskiego Urzędu Miejskiego w pokoju nr 206. Telefon kontaktowy (94) 36 661 26.

Informacje:

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/