PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ POŁCZYN-ZDRÓJ W LATACH 2010-2018

W związku z szeroką społeczną dyskusją nt pracy połczyńskiego samorządu i realizacji celów rozwojowych Gminy  w załączeniu prezentujemy zestawienie projektów realizowanych przez Gminę w latach 2010-2018.

Projekty 2010-2018

TAK OTO NAS CHWALIŁY WŁADZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZAUFALI NAM RÓWNIEŻ DYSPONENCI ŚRODKÓW  Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA

W 2015 r. wspólnie z niemieckim miastem partnerskim TEMPLIN podjęliśmy wyzwanie przygotowania koncepcji wspólnego projektu na działania infrastrukturalne na terenie parku zdrojowego w naszym mieście i parku miejskiego w Templinie. W tym okresie nie wiele było programów , które przewidywały dotacje na działania stricte inwestycyjne na terenie parków , w odróżnieniu od wielkości środków na bioróżnorodność czy działania ekologiczno-edukacyjne.

Nie było to zadanie łatwe, ponieważ priorytetem programu Interreg VA jest budowanie ścisłej transgranicznej współpracy , w tym przypadku na rzecz ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, a zadania infrastrukturalne tylko mają być środkiem do osiągnięcia tych celów .

Stąd konieczne było włączenie w projekt polsko- niemieckich spotkań dzieci i młodzieży, grup zawodowych związanych z branżą uzdrowiskowo- turystyczną w celu wymiany doświadczeń oraz budowy wspólnej platformy marketingowej promującej oba miasta . W tym celu podpisano deklaracje partnerstwa ze szkołami , podmiotami uzdrowiskowymi tj. „Uzdrowisko Połczyn” Grupa PGU SA; Sanatorium „Marta” , Pensjonatem „Hopferówka” , Lokalną Organizacja Turystyczna „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy” i Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju.

W dniu 20 czerwca 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla naszego projektu pn. „Transgraniczny rozwój turystyki , w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój” , na kwotę dofinansowania 900.999 EUR ( dla Połczyna-Zdroju 440.051,12 EUR /50% wartości projektu/ ).
I tak oto po zakończeniu prac związanych z obecnym projektem dofinansowanym z RPO polegającym na rozbudowie infrastruktury uzdrowiskowej i modernizacji amfiteatru , z programu Interreg VA przystąpimy do zadań ostatecznie porządkujących część francuską parku tj. modernizacja alei i placów parkowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem, rewitalizacja fontann oraz budowa miejsc postojowych przy ZLU „Gryf”. Nie jest to łatwy projekt , realizowany wspólnie przez stronę polska i niemiecką rządzi się zupełnie nowymi zasadami wdrażania i rozliczania zadań. Jest to duże wyzwanie logistyczne i merytoryczne ale też doświadczenie dla przyszłych unijnych programów.

W dniu 5 października br w Galerii kina „Goplana” odbyła się polsko-niemiecka konferencja inaugurująca projekt. Z Templina poza władzami samorządowymi przybyli ich partnerzy ( przedstawiciele szkół, organizacji turystycznych, Therme Templin i miejskiej spółki marketingowej ). Połczyn-Zdrój reprezentowali samorządowcy i partnerzy projektu .
Każda ze stron zaprezentowała zakres działań przewidzianych w projekcie . Przygotowana zastałą wystawa fotograficzna Połczyn-Zdrój -Templin . Goście mogli obejrzeć efekt trwających prac na ternie naszego parku w ramach projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 , jedynego konkursu w tym okresie programowania dedykowanego wyłącznie dla gmin uzdrowiskowych województwa zachodniopomorskiego.

Podczas spotkania roboczego grupy sterującej ( pracowników ściśle współpracujących przy projekcie) omówiono harmonogram działań na najbliższe półrocze oraz sposób raportowania kolejnych wydatków.