Projekt pn. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie powiatu świdwińskiego”

W dniu 30.11.2018 r. w ramach Projektu pn. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie powiatu świdwińskiego”, zostały odebrane prace związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na czterech budynkach użyteczności publicznej w powiecie świdwińskim, w tym na dwóch należących do gminy Połczyn-Zdrój, tj. na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie-Zdroju oraz budynku Pawilonu Dydaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Połczynie-Zdroju.

Projekt nr RPZP.02.10.00-32-B162/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym na terenie powiatu świdwińskiego dla poprawy jakości powietrza, który wpisuje się w cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020 – Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii. Cele szczegółowe Projektu to między innymi: ograniczenie negatywnej presji antropogenicznej na środowisko naturalne, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym oraz pełnienie wzorcowej roli we wdrażaniu strategii niskoemisyjnej, obniżenie globalnej emisyjności obiektów publicznych, a także poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie emisji CO2 i pyłów.

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki współpracy powiatu świdwińskiego (Lider Projektu) z gminą Połczyn-Zdrój (Partner). Koszt całkowity Projektu po przetargach wyniósł 371.734,33 zł, w tym dofinansowanie 283.479,51 zł.

Wartość zadań, za realizację których odpowiedzialna jest Gmina Połczyn-Zdrój wyniosła 98.167,00 zł, w tym dofinansowanie w formie refundacji  poniesionych wydatków 67.583,99 zł

Nowoczesną technologię w Gminie Połczyn-Zdrój zyskały budynki: Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie-Zdroju, Pawilonu Dydaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Połczynie-Zdroju.