Projekt edukacyjny

MAMY ZGODĘ NA PRZEDŁUŻENIE PROJEKTU – ZAKUPILIŚMY KOMPUTERY , TABLICE INTERAKTYWNE , ZAJĘCIA POZALEKCYJNE POTRWAJĄ DO KOŃCA I SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Gmina Połczyn-Zdrój pozyskała środki w wysokości 733 040,00 zł  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na kolejny projekt edukacyjny dla uczniów połczyńskich szkół. W ramach projektu w roku szkolnym 2017/2018  realizowane były zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, rozwijające zainteresowania i doradztwo zawodowe dla 199 grup uczniów z 5 szkół gminnych ( łącznie w zajęciach udział wzięło 1000 uczniów). Gmina zawarła umowy na prowadzenie tych zajęć z 97 nauczycielami.

Z uwagi na zmianę interpretacji prawnych w trakcie trwania projektu zmuszeni byliśmy rozwiązać umowy i zatrudnić nauczycieli w formie powierzenia  im zajęć pozalekcyjnych , za które obowiązują niższe stawki godzinowe niż były w zawartych umowach. Część wynagrodzeń została Gminie nie uznana za koszty kwalifikowane do zwrotu.

Jednak po długich negocjacjach Instytucja Zarządzająca tymi unijnymi środkami  tj. Wojewódzki Urząd Pracy, wyraził zgodę aby wcześniej nie zakwalifikowane środki, zostały wykorzystane na zakup sprzętu i zajęcia edukacyjno- wyrównawcze (j. polski i j.obce, matematyka, przedmioty przyrodnicze), które potrwają do końca I semestru 2018/2019.

Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 2 w Połczynie-Zdroju otrzymały po 10 komputerów, tablicy interaktywnej, projektorze  multimedialnym  wraz z ekranem projekcyjnym , Szkoła Podstawowa w Redle  9 komputerów , tablicę i projektor, Szkoła Podstawowa w Bolkowie  4 komputery, tablice i projektor , a Szkoła Podstawowa w Toporzyku 2 komputery i tak jak inne placówki tablicę i projektor.

Zarówno nauczyciele jak i uczniowie wyrażają  ogromne zadowolenie z otrzymanego sprzętu, stwierdzając zgodnie, że zajęcia będą wówczas ciekawsze i uczniowie będą chętniej na nie uczęszczać.

J.O.