otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 10//Z/2019 r. Burmistrza Połczyna-Zdroju z dnia  17 stycznia  2019 r.

Burmistrz  Połczyna-Zdroju

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 450) oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 /9) i Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 19 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Połczyn-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

I Rodzaje zadań:

Zadanie nr 1
Prowadzenie zadań w zakresie działalności:

 • Ośrodka Wspierania Rodziny – działanie wspierające, pomocowe, społeczno-prawne skierowane do rodzin, osób zagrożonych przemocą i alkoholem,
 • Środowiskowego Ogniska Integracyjnego – działania edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze skierowane do dzieci i rodzin z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych przemocą.

Zadanie nr 2
Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego o Narkotykach i Narkomanii.

Zadanie nr 3
Prowadzenie działań na rzecz niesienia wychowawczej i profilaktycznej codziennej pomocy dzieciom
i młodzieży z rodzin ubogich i dotkniętych problemami społecznymi- alkoholizmem i narkomanią.

II. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wspieranie realizacji zadań wynosi:
Zadanie 1 – 23.000,00 zł.
Zadanie 2 – 5.000,00 zł
Zadanie 3 – 4.000,00 zł

III. Zasady przyznawania dofinansowania
1.Oferty o dofinansowanie mogą składać podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2018 r. poz.450), których terenem działania jest gmina Połczyn – Zdrój,
2.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Formularze ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Połczynie – Zdroju pok. 116, ponadto formularze do pobrania znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego w Połczynie – Zdroju w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi,
3.Dotacje będą przyznane zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz poniższymi kryteriami:
a)dotację do realizacji zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym;
b)dotację otrzymają podmioty, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji zadań oraz posiadają zasoby rzeczowe;
c)złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent;
d)dotację otrzymują podmioty, które wykażą minimum 20% wkładu własnego. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego oferenta;

 1. Do oferty należy dołączyć nw. załączniki:
  a) wyciąg z rejestru sądowego lub innego rejestru lub ewidencji – musi być zgodny z aktualnym
  stanem faktycznym i prawnym (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)
  b) aktualny statut (potwierdzony przez organ rejestrowy ważny do 3 miesięcy od daty
  potwierdzenia) i podpisany przez Zarząd;
  c) sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok;
 2. Dotacja nie może być przeznaczona na:
  a) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
  b) odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
  c) wydatki finansowane aktualnie z innych źródeł;
 3. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Połczyna-Zdroju , a podmiotem, którego oferta została wybrana.

IV. Termin i warunki realizacji zadań

Zadania winny być wykonane w terminie od 01.01.2019 do 31.12 2019 i realizowane zgodnie z umową zawartą z realizatorem zadania publicznego.

V. Termin składania ofert

Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2019 roku w zamkniętej kopercie (z adnotacją ”Otwarty konkurs ofert 2019” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) w Urzędzie Miejskim w Połczynie –Zdroju, Plac Wolności 3 – 4 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Połczynie – Zdroju) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Oferta, która wpłynie po w/w terminie nie zostanie rozpatrzona.

VI. Termin , tryb i kryteria dokonywania wyboru ofert:

 1. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranym organizacjom podejmuje Burmistrz Połczyna – Zdroju w terminie do 26 lutego 2019 roku,
 2. Propozycji podziału środków dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Połczyna –Zdroju.
 3. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:
  a) kompletność oferty;
  b) zgodność projektu z zadaniami statutowymi;
  c) wartość merytoryczną projektu;
  d) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym realizacji do zakresu
  rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych;
  e) kwalifikacje realizatorów, bazę lokalową, sprzęt, zasoby rzeczowe;
  f) analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim z uwzględnieniem
  rzetelności i terminowości lub realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
  g) perspektywy kontynuacji projektu;
  h) zaangażowanie organizacji w realizację przedsięwzięć organizowanych przez Gminę i jej jednostki
  organizacyjne;
 4. Odrzuceniu z przyczyn formalnych podlegają oferty:
  a) złożone na drukach innych niż obowiązujące;
  b) niekompletne;
  c) złożone po terminie;
  d) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
  e) złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie,
  f) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.

VII. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.polczyn-zdroj.pl i Biuletyn Informacji Publicznej w terminie do dnia 26 lutego 2019 r.
1) Na poszczególne zadania przewiduje się wybór więcej niż jednej oferty.
2) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków finansowych, określonych w ogłoszeniu oraz prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

VIII. Informacje dodatkowe
W 2018 roku na realizację powyższych zadań przeznaczono kwoty w wysokości:
Zadanie 1 – 23.000 zł.
Zadanie 2 – 5.000 zł
Zadanie 3- 4.000 zł.