Ogłoszenie o rekrutacji do Projektu „Filary bezpiecznej rodziny”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju informuje, że w 2017 roku przystępuje do realizacji projektu konkursowego pn. ,,Filary bezpiecznej rodziny’’, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności/szans do podjęcia zatrudnienia, osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców gminy Połczyn-Zdrój poprzez aktywną integrację obejmującą instrumenty o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym.

Uczestnikiem projektu mogą być kobiety i/lub mężczyźni, którzy spełniają następujące warunki:

1. Aktualnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
2. Osoby bezrobotne;
3. Osoby niepełnosprawne (lekki lub umiarkowany stopień);
4. Osoby zamieszkujące na terenie gminy Połczyn-Zdrój;
5. Osoby w wieku aktywności zawodowej (od 25 do 55 roku życia).

Osoby chętne i zainteresowane udziałem w projekcie spełniające kryteria zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, ul. Koszalińska 8a.

W biurze projektu lub sekretariacie (I piętro) będzie dostępna ankieta rekrutacyjna (którą należy wypełnić). Wszelkich informacji dotyczących projektu będzie udzielać koordynator projektu i pracownicy socjalni.

Dyrektor MGOPS
w Połczynie-Zdroju
Marek Łukomski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

baner