OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w ramach realizowanych zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

1.Stanowisko pracy:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

Osoby ubiegające się o stanowisko pracy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej powinny spełniać wymienione warunki:
1) posiada
a) ukończone studia wyższe na kierunku:
– pedagogika,
– pedagogika specjalna,
– psychologia,
– socjologia,
– praca socjalna
– nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresem pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego;
2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
3. znajomość obsługi komputera;
4. nieposzlakowana opinia;
5. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;
6. umiejętność pracy w zespole;
7. odporność na sytuacje stresowe;
8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

W załączeniu link do pełnej oferty pracy
http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?5740a04d6890de0443b90ead60af7196