ogłoszenie – program antysmogowy

OGŁOSZENIE

Gmina Połczyn-Zdrój informuje, że zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna,

Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza

 na terenie Gminy Połczyn-Zdrój

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania osoby fizyczne posiadające:

 1. Własnościowe prawo do lokalu/budynku mieszkalnego,
 2. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,
 3. Umowę najmu lokalu (spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu lokalu socjalnego lub komunalnego)

mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 7 500 zł na jedno indywidualne gospodarstwo domowe (wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – IZ RPO WZ). Dokładna wysokość wsparcia zostanie określona w regulaminie naboru wniosków do Działania 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, który został opublikowany 29 kwietnia 2019 r. przez IZ RPO WZ.

Dofinansowanie obejmuje likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i

 • podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej

lub

 • zastąpienie źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej ( w pierwszej kolejności podłączenie do sieci gazowej, dotyczy obszaru zgazyfikowanego gdzie uzasadnione ekonomicznie jest korzystanie z energii gazowej, w drugiej kolejności na inne źródła ciepła spełniające normy)

UWAGA!

 1. Do projektu nie mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w budynku jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym.
 2. Likwidacja źródła ciepła obejmuje jedynie instalacje w lokalach mieszkalnych.
 3. Przeprowadzenie wymiany pieca/kotła węglowego w indywidualnym gospodarstwie domowym będzie możliwe wyłącznie, kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. 150 kWh/(m2 x rok).
 4. Osoba fizyczna może przystąpić wyłącznie do jednego projektu (Działanie 2.14 lub Działanie 2.15)
 5. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze
 6. Zgłoszenie nie gwarantuje otrzymania wsparcia na działanie objęte projektem.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla w indywidualnym gospodarstwie domowym zlokalizowanym na obszarze Gminy Połczyn-Zdrój

Ankietę należy składać do dnia 31.05.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju w Wydziale Ochrony Środowiska (parter, pok. 01a), Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój

Ewentualny kontakt w sprawie projektu:

Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miejski Połczyn-Zdrój, tel. (94) 36 66 115