Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Do 31 lipca 2019 r. właściciele nieruchomości na terenie Gminy Połczyn – Zdrój posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Połczynie – Zdroju.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Połczyn – Zdrój  o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Połczynie – Zdroju w terminie do 31 lipca 2019 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Referacie Ochrony Środowiska przy Placu Wolności 3-4 pok. nr 106 lub na stronie internetowej Urzędu http://www.polczyn-zdroj.pl

 Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Połczynie – Zdroju lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@polczyn-zdroj.pl

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Straż Miejska będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Połczyn – Zdrój są następujące podmioty:

Druk zgłoszenia do pobrania tutaj: