OBWIESZCZENIE O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2015

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI 

 

       O B W I E S Z C Z E N I E O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2015

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1595) informuje się, że kwalifikacja wojskowa na terenie kraju przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 02 lutego do dnia 30 kwietnia 2015 r.

 1. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1996 r., a także mężczyźni urodzeni
  w latach 1991 – 1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 1994 – 1995, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 1. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się także:

 • kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę
  w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca
  2010 r.
  w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54,
  poz. 321),

 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 1. Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie powiatu świdwińskiego zostanie przeprowadzona w okresie od 02 lutego 2015r. do 20 lutego 2015r. oprócz dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w lokalu: Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie, ul. Szczecińska 88

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, aktualną fotografię
  o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 2. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

 3. W razie zmiany miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, osoba podlegająca obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej obowiązana jest zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznaczy jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 4. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie stawienia do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 5. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane lub odmówią poddania się badaniom lekarskim, zgodnie z art. 224 wyżej cytowanej ustawy, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 6. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

 

MAREK TAŁASIEWICZ