Przypomnienie o warunkach wymiany dowodów osobistych

1-21928_g (3)

 

Nowy dowód osobisty

 

dowód osobisty

Obowiązek wymiany dowodu osobistego
O wydanie nowego dowodu osobistego należy wystąpić w następujących przypadkach:
> upływu terminu ważności dowodu osobistego
> zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, za wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego dokument
> zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
> utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
> przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego
Uwaga: Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania. Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej
Dowody osobiste są wydawane przez organy gmin, zgodnie z art. 8 ustawy o dowodach osobistych
Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej należy złożyć w siedzibie dowolnej gminy wypełniony formularz WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO w postaci elektronicznej, należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Pouczenie:
1.UWAGA!!! Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło  na platformie ePUAP2 www.ePUAP.gov.pl centralną  usługę, z użyciem której można załatwić w drodze elektronicznej sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego.
2.W celu skorzystania z ww. usługi niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP (loginu i hasła) które służą do  zalogowania się na stronie oraz podpisywania przesyłanych do urzędu dokumentów.
3.Instrukcja założenia konta na tej platformie znajduje się na stronie www.ePUAP.gov.pl.
4.W celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego na  stronie ePUAP2  należy odszukać Katalogu spraw/ Sprawy obywatelskie usługę o nazwie Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego, następnie  zalogować się na portal ePUAP2,  wypełnić   znajdujący się tam Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego i przesłać  go do organu dowolnej gminy.
5.Administratorem strony internetowej ePUAP2 jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  www.mac.gov.pl.
Wymagane dokumenty
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie elektronicznej należy dołączyć:
– plik zawierający aktualną fotografię osoby spełniającą wymogi zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, o wymiarach co najmniej 492×610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
– w przypadku osoby  osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z odwzorowaniem cyfrowym orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.)
– w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz z odwzorowaniem cyfrowym zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
– oryginały orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć przy odbiorze dowodu osobistego.