Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – harmonogram wykładów on-line

Harmonogram wykładów on-line

21.05.2020 godz. 18:00

Wykładowca: radca prawny Zofia Gałązka

Temat: Sprawa rozwodowa 

https://www.facebook.com/events/671249380333338/

1. przesłanki rozwodu

2. rozwód a separacja

3. wymogi formalne pozwu rozwodowego

4. rozwód a rozdzielność majątkowa

5. ustalenie opieki nad małoletnim oraz umożliwienie kontaktów z dzieckiem

6. rozwód a korzystanie ze wspólnego mieszkania

7. rozwód a dział majątku wspólnego małżonków

8. pytania

Do pobrania wzór pozwu rozwodowego

22.05.2020 godz. 18.00

Wykładowca: adwokat Beata Szarszewska  

Temat: Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej

https://www.facebook.com/events/247855909630416/

1. Tarcza antykryzysowa – wskazanie grup beneficjantów

– kim jest mikroprzedsiębiorca;

– rolnik w ramach tarczy antykryzysowej.


2. Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej.

3. Omówienie wybranych form wsparcia:

– zwolnienie z opłacania składek ZUS;

– świadczenie postojowe (dla samozatrudnionych oraz umów cywilnoprawnych);

– dofinansowanie dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników;

– jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS

5. Najem w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

6. Rozwiązanie umowy o organizację wydarzenia, z powodu COVID-19

– podstawy prawne do zwrotu wpłaconych pieniędzy

–  termin zwrotu należności

25.05.2020 godz. 17.00

Wykładowca: radca prawny Andrzej Dramiński  

Temat: „Na podstawie i w granicach prawa” – zasada w ujęciu konstytucyjnym.

https://www.facebook.com/events/580932972556291/

1.Znaczenie PRERAMBUŁY do KONSTYTUCJI? Po prostu Patriotyzm!

2.Poszanowanie wolności i sprawiedliwości! Znaczenie zasady pomocniczości! Czy to jest obywatelskość?

3.Zapis  Art. 2 „Naród sprawuje władzę…”

4.Art. 7 „organy działają: „na podstawie i w granicach prawa…”-jako PODSTAWOWA ZASADA KONSTYTUCYJNA

5.Art. 8 Konstytucja najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej o r a z bezpośrednie stosowani jej przepisów!

6.Art. 15 i 16  Ustrój Rzeczypospolitej i samorządy

7.Art 18 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny

8.Art 45 Prawo każdego do sądu – co to znaczy?

9. Art. 14, Art. 54, Art. 61: Wolność prasy i innych środków  społecznego przekazu

10.Art. 83 Każdy obywatel ma obowiązek przestrzegania prawa

11.Art. 87  Źródła powszechnie obowiązującego prawa w RP

12.Art. 95  Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat

13.Art. 126 Art. 133  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

14.Art. 146 Rada Ministrów i Administracja Rządowa

15.Art. 163 Znaczenie samorządu terytorialnego, Art. 171 znaczenie referendum

16.Art. 178 sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji

17.Art 188  Trybunał Konstytucyjny i jego rola w ustroju politycznym RP

18.Art 208  Rola Rzecznika Praw Obywatelskich

19. Art 228  Stany nadzwyczajne-kiedy można je wprowadzić?

20.Art 235  Możliwość  zmiany Konstytucji –  wymogi ustrojowe 

21. Art. 242-koniecznosć  uchylenia  dotychczasowych ustaw konstytucyjnych

26.05.2020 godz. 17:00

Wykładowca: radca prawny Andrzej Dramiński  

Temat: Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem

https://www.facebook.com/events/247460249938546/

1. Zasada kontradyktoryjności (zasada sporności) – obowiązek udowodnienia swoich racji, przez strony procesu.

2. Istota prawdy materialnej, a ,,prawda sądowa”

3. Postać sprawiedliwości w procesie cywilnym

4. Zasada prawdy materialnej  

5. Postulat szybkości postępowania sądowego

6. Organizacja postępowania sądowego

7. Występowanie strony podczas proces, a znaczenie profesjonalnego pełnomocnika  

8. Wymogi formalne pisma procesowego

9. Znaczenie ugody sądowej

10. Postępowanie dowodowe w czasie procesu cywilnego

11. Uzasadnienie wyroku sądowego

12. Zgłoszenia sprzeciwu do nakazu sądowego

13. Możliwość zaskarżenia wyroku

27.05.2020 godz. 18:00

Wykładowca: radca prawny Zofia Gałązka

Temat: Sprawy alimentacyjne

https://www.facebook.com/events/279748386735263/

1. istota alimentów

2. składniki kosztów utrzymania małoletniego

3. alimenty, a 500+

3. sposób obliczenia kwoty miesięcznej alimentów

4. możliwości zarobkowe, a rzeczywiste zarobki zobowiązanego do alimentów

5. metody dochodzenia alimentów

6. wymogi formalne pozwu w sprawie o alimenty

7. dowody w sprawie alimentacyjnej

8. zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu

9. rozliczalność z wydatków dziecka oraz weryfikacja wydatków poniesionych przez drugiego rodzica

10. egzekucja alimentów

11. bezskuteczność egzekucji

12. przestępstwo niealimentacji

13. Fundusz alimentacyjny – dla kogo

14. pytania

Do pobrania wzór pozwu o alimenty

28.05.2020 godz. 18.00

Wykładowca: adwokat Beata Szarszewska  

Temat: Upadłość konsumencka

https://www.facebook.com/events/2732520706978633/

1. przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

2. omówienie formularza wniosku o ogłoszenie upadłości

Do pobrania wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej