Gospodarka odpadami

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622, ze zmianami) nałożyła na gminy obowiązek przejęcia zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Od 1 lipca 2013 r. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest obowiązkiem Gminy Połczyn-Zdrój. Gmina by móc realizować powyższe zadanie zawrze odpowiednią umowę z podmiotem, wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości powinni pamiętać o konieczności wypowiedzenia umów zawartych z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne.

Jeżeli umowa, którą Państwo w tej chwili posiadają obowiązuje do końca 2012 roku, należy przedłożyć ją do dnia 30 czerwca 2013 roku. Jest to termin graniczny.
Jeżeli natomiast umowa jest zawarta na czas nieokreślony, należy ją wypowiedzieć, podając jako termin wejścia w życie wypowiedzenia datę 30 czerwca 2013 roku.
Wypowiedzenie najlepiej wysłać listem poleconym, koniecznie z zachowaniem terminu wypowiedzenia, wynikającego z posiadanej przez Państwa umowy.

Pliki do pobrania:

Dodaj komentarz