Kwarantanna to nie choroba. Ale musisz zostać w domu – jeśli wróciłeś zza granicy

Od 20 marca aż do odwołania w Polsce obowiązuje stan epidemii w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym każda osoba, która przekracza granicę musi przekazać funkcjonariuszowi straży granicznej informacje o adresie, gdzie będzie przebywać podczas odbywania 14-dniowej, obowiązkowej kwarantanny. Naruszenie kwarantanny oznacza karę w wysokości 30 tysięcy złotych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie nie udział informacji o liczbie osób objętych kwarantanną na obszarze gmin, czy powiatu. Dostępne są natomiast statystyki dotyczące województwa. Codziennie publikuje je Stacja Wojewódzka na stronie internetowej: http://wsse.szczecin.pl/aktualnosci/ .

Osoba objęta kwarantanną zobowiązana jest podać numer telefonu, pod którym można się z nią skontaktować.

Funkcjonariusze przekazują z kolei pozyskane dane do systemu teleinformatycznego, a wypełnione przez podróżujących karty lokacyjne wojewodom. Dodatkowo udostępnia się je m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodom, policji.

Z obowiązku odbywania kwarantanny po przyjeździe do Polski zwolnione są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim, załogi statków i samolotów, kierowcy międzynarodowego transportu drogowego, polscy żołnierze lub sił sojuszniczych, policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa wykonujący zadania służbowe.

W pozostałych przypadkach o skróceniu kwarantanny lub zwolnieniu z niej zdecydować może państwowy inspektor sanitarny.

Osoba odbywająca kwarantannę zobowiązana jest powiadomić o tym swojego pracodawcę, a w ciągu trzech dni po jej zakończeniu złożyć jemu lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające jej odbycie.