propozycje zmiany nazw ulic

Szanowni mieszkańcy Połczyna-Zdroju

W dniu 1 kwietnia br. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa weszła z życie z dniem 2 września 2016 r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji.

Ustawa zakłada również, iż czynności związane ze zmianą nazewnictwa ulic będą zwolnione od opłat. Zapis ten nie narazi mieszkańców w/w ulic na koszty związane ze zmianą dokumentów i opłat tytułem postępowań przed instytucjami publicznymi.

W związku z powyższym przed ogłoszeniem konsultacji społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami zapraszam wszystkich mieszkańców Połczyna-Zdroju do składania wstępnych propozycji nowych nazw dla ulic: 22-Lipca; Świerczewskiego; 15 Grudnia i Gwardii Ludowej.

Propozycje przyjmowane będą w okresie od 14 października do 15 listopada 2016 r. w formie pisemnej i elektronicznej.

Forma pisemna polegać będzie na wysłaniu na załączonej ankiecie propozycji zmiany nazwy ulic na adres Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju lub złożeniu w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju (pokój nr 01).

Forma elektroniczna polegać będzie na możliwości wysłania ankiety z propozycją zmiany nazwy ulic za pomocą e-maila na adres: urzad@polczyn-zdroj.pl

Zebrane propozycje zostaną poddane weryfikacji oraz konsultacjom społecznym.

Zapraszam zatem mieszkańców Połczyna-Zdroju do aktywnego uczestniczenia w składaniu propozycji nowych nazw dla w/w ulic.

Burmistrz Połczyna-Zdroju

pismo

ankieta_pdf

ankieta_doc