konsultacje społeczne

Burmistrz Połczyna-Zdroju ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Połczyn-Zdrój z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w terminie 10.10.2017r.- 30.10.2017r.
Projekt dokumentu „Programu Współpracy Gminy Połczyn-Zdrój z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej www.polczyn-zdroj.pl; umig.polczynzdroj.ibip.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4.
W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu miasta i gminy Połczyn-Zdrój.
Zgodnie z postanowieniem art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy „inne podmioty”, to podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione niżej:

-osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
-stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
-spółdzielnie socjalne,
-spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, podane zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

Projekt programu współpracy na 2018

Formularz zgłaszania uwag