Konferencja o rozwoju turystyki

W styczniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Połczynie Zdroju odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi turystyki kwalifikowanej w rejonie Doliny Pięciu Jezior i Pradoliny Dębnicy.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele świata nauki, geolodzy, przyrodnicy i specjaliści innych dziedzin, oraz przedstawiciele instytucji, bez pomocy których realizacja działań w Dolinie Pięciu Jezior byłaby niemożliwa (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM, Dyrekcja Wydziału Środowiska i Rolnictwa UW, Dyrekcja Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego, Geolog Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Nadleśnictwo Połczyn i Nadleśnictwo Czaplinek,), a także burmistrzowie Barwic i Czaplinka oraz radni i burmistrz Połczyna Zdroju. (imienna lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Głównym celem spotkania było rozpoznanie możliwości i określenie kierunków rozwoju turystyki na terenach o unikalnych walorach przyrodniczych. Około dwie trzecie powierzchni gminy Połczyn Zdrój objęte jest różnymi formami ochrony przyrody (obszary Natura 2000, strefy ochrony uzdrowiskowej, Drawski Park Krajobrazowy). Także w gminach Czaplinek i Barwice znaczne tereny są objęte różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu. Zdaniem Barbary Nowak, burmistrz Połczyna-Zdroju taka sytuacja sprawia, że wiodącą dziedziną gospodarki na tych terenach może być wyłącznie turystyka, ponieważ wszelkie inne dziedziny gospodarki, a nawet intensywne rolnictwo, są zbyt uciążliwe dla środowiska. –Turystyka od wielu lat jest obecna na naszych terenach, ale w zmieniającej się rzeczywistości gmina Połczyn Zdrój potrzebuje rozwoju kolejnej obok lecznictwa uzdrowiskowego dziedziny turystyki – powiedziała Barbara Nowak. Również przedstawicie Czaplinka i Barwic uznali, że pomysł rozwoju infrastruktury turystycznej w omawianym terenie jest jak najbardziej wskazany. –W wielu z tych miejsc czas zatrzymał się w roku 1990, kiedy nastąpiła likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych i rozwój turystyki może stanowić rozwiązanie nabrzmiałych problemów społecznych skumulowanych na tych obszarach – powiedziała, Barbara Michalczik. Burmistrz Czaplinka.
W zgodnej opinii naukowców i specjalistów z zakresu ochrony przyrody teren Doliny Pięciu Jezior i Pradoliny Dębnicy jest pod wieloma względami ewenementem przyrodniczym w skali kraju i posiada wszelkie predyspozycje, aby stać się atrakcją turystyczną. Przez tereny te wiodą ważne szlaki komunikacyjne, którymi szczególnie w sezonie letnim turyści podróżują np. nad morze. Okolice Połczyna, Czaplinka i Barwic po odpowiednim zagospodarowaniu mogłyby „zatrzymać” turystów w tych stronach jednak nikt z gospodarzy i gości konferencji nie liczy na masowy ruch turystyczny. Specyfika i cenne walory tego terenu wymagają zastosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska, stąd propozycje tworzenia produktów turystycznych będą skierowane przede wszystkim do miłośników przyrody i historii, oraz zorganizowanych grup wycieczkowych. W związku z tym plany tworzenia infrastruktury dotyczyły przede wszystkim powstania oznakowanych szlaków tematycznych – geologicznych, przyrodniczych, kulturowo-historycznych – wyposażonych w tablice informacyjne, wieże i punkty widokowe, pomosty umożliwiające przemierzanie i obserwowanie terenów podmokłych oraz dostępne do zwiedzania zabytki architektury. Zdaniem burmistrz Połczyna szczególnie szachulcowe chaty występujące na tym terenie, bądź inne zabytki jak choćby zamek w Połczynie Zdroju mogłyby stać się miejscem eksponowania walorów omawianych terenów.
W trakcie konferencji wiele miejsca poświęcono geologii, ponieważ właśnie pod tym względem okolice Połczyna, Czaplinka i Barwic są szczególnie ciekawe, czego efektem jest np. występowanie leczniczej borowiny, wód solankowych, liczne głazy narzutowe i urozmaicona rzeźba terenu. Z tego względu jednym z wiodących produktów turystycznych zaproponowanych podczas konferencji były szlaki tworzone na wzór geoparków bardzo popularnych ostatnio w Zachodniej Europie.
Wnioski płynące z konferencji pozwalają pozytywnie zapatrywać się na dalsze losy projektu. Przedstawiciele trzech gmin postanowili zawrzeć stosowne porozumienie, dzięki któremu łatwiej będzie ubiegać się o środki na realizację zaproponowanych przedsięwzięć. Zaangażowane samorządy postanowiły w ramach porozumienia powołać zespół doradczy złożony z naukowców. Jednym z pierwszych zadań tego zespołu będzie opracowanie publikacji będącej zbiorem wystąpień specjalistów poszczególnych dziedzin na temat walorów i perspektyw rozwoju turystyki na omawianym terenie. (tao)