Już nie użytkownik, tylko właściciel

Z dniem 1 stycznia 2019 roku grunty zabudowane na cele mieszkaniowe oddane w użytkowanie lub współużytkowanie wieczyste zostały przekształcone w prawo własności.

Dla właścicieli takich nieruchomości do końca 2019 roku zostaną wydane zaświadczenia potwierdzające to prawo. W zaświadczeniach zostanie określona min. wysokość rocznej opłaty przekształceniowej, która jest równa opłacie rocznej, jaka obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku. Opłata przekształceniowa za 2019 rok płatna jest, jak ustalił ustawodawca, do dnia 29 lutego 2020 roku, a każda kolejna do 31 marca każdego roku, poczynając od 2020 roku przez okres 20 lat.

W tym okresie właściciel przekształconej nieruchomości może złożyć wniosek na piśmie o zamiarze wniesienia pozostałej do zapłaty kwoty opłaty przekształceniowej w formie jednorazowej zapłaty.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,nie obejmuje wszystkich użytkowników wieczystych. Z ustawy wyłączone są grunty na których znajdują się garaże, budynki handlowe i inne o podobnej funkcji, a także grunty zapisane w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Świdwińskiego jako grunty niezabudowane.

Użytkownicy wieczyści tych gruntów nadal są zobowiązani do uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca 2019 roku w dotychczasowej wysokości.

Bliższych informacji w tym temacie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju w pokoju nr 204 lub 206. Telefon kontaktowy: 94/ 36 66 143 lub 94/ 36 661 26.