jak postępować z odpadami w dobie koronawirusa?

Postępowanie z odpadami. Osoby zdrowe:

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Postępowanie z odpadami. Osoby przebywające w izolacji:

Odpady wytworzone w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby, które były narażone na zakażenie koronawirusem, zakażone nim i mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi, muszą być traktowane ze szczególną ostrożnością. Osoby te powinny odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru. W miarę możliwości powinny worek spryskać preparatem wirusobójczym. Powinny zapełniać go tylko do ¾ objętości i nie związywać. Zrobić to powinna osoba wynosząca worek z miejsca izolacji. Ta osoba powinna umieścić worek w drugim worku, zawiązać go i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem oraz opatrzyć datą i godziną zamknięcia worka. Worek z odpadami powinna przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym np. napisem „C” pojemniku lub worku przeznaczonym na te odpady. Odpady pochodzące od osób zarażonych, odbywających kwarantannę lub będących w izolacji powinny być zmagazynowane co najmniej przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetworzenia.

Postępowanie z odpadami. Odpady, które powinny zaczekać:

Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.
Gminny Punkty Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym – funkcjonowanie:

Od 10 kwietnia Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym wznowił działanie. Na terenie obowiązują zaostrzone rygory bezpieczeństwa sanitarnego. Właściciele nieruchomości zamieszkałych korzystający z punktu muszą nosić maseczki, rękawiczki oraz zachowywać dystans około 2 metrów od pozostałych osób. Pracownicy GPZOK przestrzegają najaktualniejszych wytycznych przewidzianych w miejscu pracy, związanych m.in. z odpowiednim dystansem, zabezpieczeniami czy dezynfekcją. Przypominamy, że odpady odwożone do punktu muszą być posegregowane i należy je samodzielnie rozładować (również wielkogabaryty). Pracownikom punktu należy okazać dowód uiszczenia opłaty za ich zagospodarowanie. Regulamin korzystania z GPZOK dostępny jest w BIP Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie: https://www.gov.pl/…/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-…

Opr. na podstawie wytycznych Ministerstwa Klimatu i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.