„Głęboka modernizacja energetyczna budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 54 w Połczynie-Zdroju”

„Głęboka modernizacja energetyczna budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 54 w Połczynie-Zdroju”. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.05.00-32-A027/16-00 z dnia 19.10.2017r.

W dniu 10.04.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego zostanie wybrany Wykonawca robót w ramach projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 54 w Połczynie-Zdroju”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.
Wartość całkowita zadania zgodnie z umową o dofinansowanie wyniesie 1.030.150,00 zł. Dofinansowanie zadania ze środków EFRR RPO stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, tj. 643 916,76 zł.
Celem Projektu jest zmniejszenie energochłonności budynku Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju poprzez przeprowadzenie głębokiej i kompleksowej termomodernizacji energetycznej obiektu. Cele szczegółowe projektu: 1) obniżenie zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzania obiektu i podgrzania c.w.u., 2) obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii, 3) obniżenie emisji CO2 do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego, 4) podniesienie estetyki budynku.
Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwiązania problemów w zakresie efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju. Projekt pozwoli na uzupełnienie braków w istniejącym systemie energetycznym obiektu, wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla i zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku użyteczności publicznej. Projekt przyczyni się także do podniesienia jakość użytkowania obiektu przez pracowników oraz osób korzystających z jego usług.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
1)Wykonanie ocieplenia i izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnic wraz z likwidacją zsypu piwnicznego, remontem drenażu i instalacji odgromowej.
2)Ocieplenie stropu piwnicy wełną mineralną metodą natryskową od dołu (w miejscu tarasu zewnętrznego).
3)Ocieplenie ścian zewnętrznych tynkiem termoizolacyjnym, wykonanie okładziny z płytek klinkierowych i wymiana parapetów zewnętrznych.
4)Roboty remontowo-budowlane związane z odbudową tarasu i schodów.
5)Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej wraz z przemurowaniem kominów i wymianą instalacji odgromowej. Ocieplenie stropu poddasza pod strychem, od góry wełną mineralną.
6)Ocieplenie dachu wełną mineralną od wewnątrz wraz z robotami towarzyszącymi.
7)Ocieplenie podłogi na gruncie w piwnicy styropianem ekstrudowanym wraz z robotami towarzyszącymi.
8)Ocieplenie podłogi na gruncie w pomieszczeniu sali widowiskowej i pom. gospodarczym( pom. na rys. nr 123) styropianem ekstrudowanym wraz z robotami towarzyszącymi.
9)Rozebranie posadzki ceramicznej w korytarzu na parterze z wyrównaniem jej poziomów.
10)Rozebranie wiatrołapu i montaż kurtyny powietrznej, ocieplenie podłogi, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
11)Wymiana stolarki okiennej i parapetów wewnętrznymi oraz likwidacja wewnętrznych okiennic drewnianych w pom. sali widowiskowej.
12)Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej.
13)Remont instalacji wentylacyjnej.
14)Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
15)Wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.
Adres portalu Funduszy Europejskich: www.mapadotacji.gov.pl.