FIO Program Inicjatyw Obywatelskich

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza
– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe;
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).
Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W roku 2014, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 848 projektów na kwotę 57 970 825 zł. Jedenaście dofinansowanych podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.
Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2015 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.
Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

1. Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.
2. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;
Priorytet 3. Aktywni obywatele;
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe;
oraz komponentu działań systemowych wyodrębnionego w ramach 4 priorytetu.

3. Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje wszystkie wymienione w art. 4 UoDPPioW obszary działalności pożytku publicznego.
4. Maksymalny czas realizacji projektu:

– dla tzw. projektów „jednorocznych”: od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
– dla tzw. projektów „dwuletnich”: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2016 r.
– w Komponencie Działań Systemowych w priorytecie 4 realizowane są jedynie projekty „dwuletnie”: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2016 r. lub projekty „trzyletnie”: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2017 r.

Więcej szczegółowych informacji na stronie Departamentu Pożytku Publicznego.

loga_partnerstwo_nowe_2