Drożej za śmieci

W całym regionie rosną stawki za śmieci. Niestety, nie ominęło to również Połczyna-Zdroju. Z powodu wzrostu kosztów, od dnia 1 czerwca 2019 roku zmianie ulegają  opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Podstawowa stawka opłaty wzrośnie z 10 zł do 17 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady segregowane oraz z 20 zł do 34 zł miesięcznie w przypadku odpadów niesegregowanych. Nowe opłaty zostały ustalone uchwałą Nr VIII/103/2019 Rady Miejskiej w  Połczynie-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Jedną z przyczyn jest mało dokładne (lub zaniechane) sortowanie przez mieszkańców. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całego zadania, które obejmuje między innymi koszty zagospodarowania odpadów, odbioru i transportu odpadów, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPZOK), edukację ekologiczną oraz koszty pracownicze.

Oznacza to, że gmina nie może do tego systemu dopłacać ze środków budżetowych – całość opłat zbieranych od mieszkańców ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów. Dlatego wiąże się to z obowiązkiem dostosowania stawki za odbiór odpadów komunalnych do kosztów ich wywozu. 

Dla porównania podajemy stawki, które są wprowadzane w niektórych gminach naszego regionu:

Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji.

W przypadku, gdy na nieruchomości zmieniają się dane mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana sposobu gromadzenia odpadów), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.