Darmowe porady prawne w Połczynie-Zdroju

Przypominamy, że na terenie miasta działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Z usług prawnika mogą w nim skorzystać osoby, które:
– nie ukończyły 26 lat,
– ukończyły 65 lat,
– posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny (trzeba okazać ten dokument),
– w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zwróceniem się o pomoc prawną otrzymały świadczenie z pomocy społecznej i nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie świadczeń nienależnych (należy przedstawić oryginał lub kserokopię decyzji przyznającej takie świadczenie); warunek ten nie jest spełniony w przypadku pobierania wyłącznie innych świadczeń np. zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczego lub zasiłku dla bezrobotnych,
– są kombatantami lub posiadają legitymację weterana albo weterana poszkodowanego (potwierdzenie stanowi w/w legitymacja lub zaświadczenie o statusie kombatanta),
– są w ciąży, potwierdzonej odpowiednim dokumentem,
– znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

W ramach tej pomocy osoba uprawniona uzyska informację o swoich prawach i obowiązkach, a także o sposobie rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego. Osoba udzielająca pomocy prawnej w razie potrzeby pomaga przygotować projekt pisma, np. odwołania, pozwu, wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu, jednak nie dotyczy to spraw, w których toczy się już postępowanie sądowe lub sądowoadministracyjne.

Pomoc prawna udzielana jest w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju przy ulicy Koszalińskiej 8a (na parterze, obok głównego wejścia do budynku) w każdy:
wtorek – od godziny 11 do 15
piątek – od godziny 8 do 12.

Więcej informacji nt. funkcjonowania punktu w Połczynie-Zdroju uzyskać można w sekretariacie MGOPS pod numerem telefonu 943666231.

Prowadzenie punktu jest zadaniem realizowanym przez powiat świdwiński, wynikającym z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

grafika1-2