Burmistrz pokazał co robi

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Połczynie -Zdroju w dniu 23 stycznia 2019 r. Burmistrz Sebastian Witek złożył sprawozdanie ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie objęło okres od dnia 14 grudnia 2018 roku do dnia 17 stycznia 2019 roku.

W tym okresie Burmistrz wydał zarządzenia w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2018 roku- 2 zarządzenia, przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju, akceptacji harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r, określenia wysokości czynszu na najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Połczyn-Zdrój, planów finansowych na 2019 rok Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy, ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Połczyn-Zdrój w 2019 r. i powołania komisji do wydania opinii w sprawie złożonych ofert, ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Połczyn-Zdrój w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Połczyn-Zdrój za 2018 rok oraz ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Połczyn-Zdrój na 2019 rok.

Rozpatrzono także wnioski, w tym z zakresu Działu Meldunkowego wydano 92 dowody osobiste, 42 zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, 1 decyzję w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego oraz udostępniono17 danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.

Z zakresu Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa wydano postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości – 2 szt., zaświadczenia w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności – 13 szt., zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub informacji dla KRUS – 15 szt., oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i łącznej powierzchni użytków rolnych – 5 szt. oraz uzgodnienia dotyczące zatwierdzenia projektu i czasowego zajęcia terenów gminnych w związku z budową infrastruktury technicznej – 3 szt.

Podpisano umowy notarialne na sprzedaż najmowanego lokalu mieszkalnego oraz dwóch działek pod budownictwo mieszkaniowe w Połczynie-Zdroju. Podpisano rownież umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem do użytkowania rolnego (2 umowy dzierżawy na terenie miasta).Ponadto, wydano19 wypisów i zaświadczeń z planów miejscowych, 6 wypisów ze studium uwarunkowań, 3 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 3 decyzje o warunkach zabudowy.

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego wydano 285 odpisów aktów stanu cywilnego, 2 zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej, jedną decyzję na zmianę nazwiska/imienia oraz sporządzono 26 aktów urodzenia, 21 aktów zgonu i 10 aktów małżeństwa. Przyjęto 3 zapewnienia do zawarcia związku małżeńskiego i 11 protokołów uznania ojcostwa. Dokonano 74 zamieszczeń przypisku w akcie stanu cywilnego, 27 zamieszczeń wzmianki w akcie stanu cywilnego, 4 transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego, 4 uzupełnień treści aktu stanu cywilnego, 4 sprostowań błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego, zaś PESEL nadano w 25 przypadkach.

W sprawach podatkowych wystawiono 5 decyzji w sprawie zwolnienia z podatku rolnego na 5 lat, 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości-podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, 86 postanowień-zarachowanie wpłat – podatki, opłata śmieciowa, 15 decyzji wymiarowych – podatek od nieruchomości, 18 nakazów płatniczych, 65 tytułów wykonawczych w zakresie opłaty śmieciowej, 8 wezwań do złożenia informacji podatkowej, 11 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, wezwanie do uzupełnienia braków wniosku o przyznanie ulgi lub zwolnienia w podatku-podatek rolny, 2 decyzje w sprawie odmowy zwrotu nadpłaty opłaty uzdrowiskowej oraz 37 faktur VAT.

Z zakresu Ochrony Środowiska wydano 3 decyzje dotyczące zezwolenia na wycinkę drzew,otrzymano 5 decyzji od Starosty Świdwińskiego, w tym dwie decyzje dotyczące odmówienia wydania zezwolenia na wycinkę drzew.

Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
dla Rossmann. Wydano 3 decyzje w sprawie wygaszenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla Kawiarni-Restauracji ”IRENA”, Firmy Handlowo-Usługowej „WIKTORIA”, Sklep z Ogródkiem Piwnym Redło 66 oraz sklepu spożywczego w Wardyniu Dolnym.

Przygotowano również projekty uchwał, które znalazły się w porządku obrad ostatniej sesji.