azbest 2015

Azbest 2015

Właściciele nieruchomości położonych w gminie Połczyn-Zdrój, zainteresowani dofinansowaniem usuwania materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,  mogą składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju (w stanowisku do spraw ochrony środowiska, pok. nr 209).

Z dofinansowania realizowanego za pośrednictwem Gminy uprawnieni są:

–      osoby fizyczne,

–      jednostki samorządu terytorialnego,

–      jednostki sektora finansów publicznych,

–      fundacje,

–      kościoły i związki wyznaniowe,

–      wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Przedsiębiorcy składają wniosek bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aby wziąć udział w programie należy posiadać ważne przez cały 2015r. pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych z zawiadomieniem właściwego organu o braku sprzeciwu dotyczące zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących usuwania azbestu.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do 31 marca 2015 r. włącznie (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju).

Aby skorzystać z dofinansowania urząd musi zebrać wnioski na kwotę łączną minimum 20 tysięcy złotych.

Regulamin dofinansowania opublikowany jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, (link: https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/948-azbest2015.html)