Program antysmogowy działanie 2.15

OGŁOSZENIE

Gmina Połczyn-Zdrój informuje, że zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna,

Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Połczyn-Zdrój.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania osoby fizyczne posiadające:

 1. Własnościowe prawo do lokalu/budynku mieszkalnego,
 2. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,
 3. Umowę najmu lokalu (spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu lokalu socjalnego lub komunalnego)

mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 25.000 zł lub do 50.000 zł na jedno indywidualne gospodarstwo domowe (wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – IZ RPO WZ). Dokładna wysokość wsparcia zostanie określona w regulaminie naboru wniosków do Działania 2.14 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, który został opublikowany 29 kwietnia 2019 r. przez IZ RPO WZ.

Dofinansowanie obejmuje:

 1. Częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego* wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej

lub

 • zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

Wysokość wsparcia do 25 000 zł.

 • Pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i: podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej

lub

 • zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

Wysokość wsparcia do 50 000 zł.

UWAGA!

 1. Do projektu nie mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w budynku jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym.
 2. Likwidacja źródła ciepła obejmuje jedynie instalacje w lokalach mieszkalnych.
 3. Nie jest możliwe przeprowadzenie samej termomodernizacji budynku bez likwidacji źródła ciepła!
 4. Osoba fizyczna może przystąpić wyłącznie do jednego projektu (Działanie 2.14 lub Działanie 2.15)
 5. Zgłoszenie nie gwarantuje otrzymania wsparcia na działanie objęte projektem.
 6. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej częściowej lub pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla zlokalizowanym na obszarze Gminy Połczyn-Zdrój.

Ankieta do pobrania na stronie internetowej www.polczyn-zdroj.pl lub w Urzędzie Miejskim w pokoju 01a.

Ankietę należy składać do dnia 31.05.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju .

Ewentualny kontakt w sprawie projektu:

Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miejski Połczyn-Zdrój, tel. (94) 36 66 115.