Będą działki. Na domy i budynki wielorodzinne

Są pierwsze decyzje wynikające z pracy Zespołu do spraw oceny zasobów, pozyskiwania inwestorów oraz przygotowania Połczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Najważniejsze związane są z rozwojem budownictwa mieszkaniowego.

– Służyć ma to zatrzymaniu młodych ludzi w Połczynie-Zdroju – opowiada Burmistrz Sebastian Witek. – Do tej pory coś powodowało, że budownictwo nie rozwijało się. To bardzo dziwne, zważywszy że od kilku lat w Polsce trwa boom mieszkaniowy. Jakimś sposobem ten trend ominął Połczyn. A własny dach nad głową to podstawowa potrzeba każdej rodziny i powód, dla którego zapuszcza korzenie w jakiejś miejscowości.

Dane o wydanych pozwoleniach na budowę budynków mieszkalnych w ciągu ostatnich pięciu lat rzeczywiście nie wyglądają optymistycznie i obrazują stagnacyjny trend. W roku 2013 wydano dla gminy Połczyn-Zdrój jedynie 18 pozwoleń na budowę, w 2014 – 22, w 2015 – 16, w 2016 – 17, w 2017 – 20, a w 2018 – 18. To zdecydowanie za mało, by zatrzymać odpływ ludności z gminy. Dane wskazują, że budownictwo zamiera, a mieszkańcy migrują w inne rejony kraju lub za granicę. Populacja samego tylko Połczyna-Zdroju (nie licząc gminy) spadła z 9,4 tysiąca osób w 1995 roku, do 8,1 tys. w 2017 r..

Co postanowił Zespół? Zdecydowano o podziale działki 446/2 obręb 004 ul. Powstańców Warszawskich w Połczynie-Zdroju pod budownictwo. Na sprzedaż pod budownictwo wielorodzinne przygotowane zostaną działki przy ul. Dolnej 193, 195, 196, 197, 198, obręb 003. Pod budownictwo wielorodzinne trafi działka nr 413, obręb  003, przy ul. Piwnej. Nastąpić ma też zmiana z przeznaczenia rolnego na budownictwo mieszkalne dz. 19/3, obręb 001, przy ul.  Koszalińskiej. Inwestorów szukać będą także pustostany w centrum miasta – niezasiedlone budynki przy ul. Rynkowej 8, ul. 5-go Marca 11 oraz ul. Targowej 6. Na nabywcę poczeka również Pałac w Popielewku.

 „Zespół” to nowe kolegialne ciało w połczyńskim Ratuszu. Powołał je Burmistrz Sebastian Witek. Celem pracy Zespołu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Połczyn-Zdrój, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy. Zespół w pierwszej kolejności ustala, jakimi gmina dysponuje zasobami. Chodzi o grunty oraz ich stan prawny i techniczny, a także niektóre lokale. Następnie wypracowuje pomysły na konkretne przeznaczenie nieruchomości na cele inwestycyjne (np. nieuciążliwe zakłady pracy), cele użytku publicznego (np. parkingi, place zabaw), a także cele budownictwa mieszkaniowego.

Przygotowywane oferty inwestycyjne będą zamieszczane w Internecie. Na stronie gminy www.polczyn-zdroj.pl utworzono zakładkę „INVEST IN POŁCZYN” (Inwestuj w Połczyn), jednak ze względu na dużą liczbę różnorodnych nieruchomości na terenie gminy, prawdopodobnie w przyszłości powstanie specjalna strona internetowa poświęcona tylko temu zagadnieniu.

Grupą kieruje Emilia Mazur – Zastępca Burmistrza. W skład Zespołu weszli ponadto: Jacek Brzozowski (Sekretarz Gminy) – Zastępca Przewodniczącego, Agnieszka Skrzyńska – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Adam Korszyłowski, Mariusz Matysek, Ryszard Lulek oraz Radny Robert Dośpiał – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju.